KOPP­LING TILL TEX­AS

DÖK I-70-MÖR­DA­REN UPP IGEN ETT HALV­ÅR SE­NA­RE?

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren På I-70 -

VFORT WORTH (25:E SEP­TEM­BER)

ar­för slu­ta­de det plöts­ligt? Det har vi fun­de­rat myc­ket på”, sa po­lis­mäs­ta­ren Kris Turn­bow i Ray­town, i ok­to­ber 1992. ”Man­nen kan ha bli­vit mör­dad, han kan ha ta­git sitt liv el­ler bli­vit till­fång­a­ta­gen. Vi kan hel­ler in­te ute­slu­ta att han ba­ra lig­ger lågt”.

Det är in­te helt klart var mör­da­ren be­fann sig el­ler om nå­gon stött på ho­nom, men det gick ryk­ten om att mör­da­ren dök upp på nytt 506 da­gar se­na­re. Men den här gång­en ska han ha spri­dit skräck i en ny del­stat med ett nytt va­pen. Kloc­kan 10:45 på lör­dags­för­mid­da­gen ring­de an­tik­vi­tets­hand­la­ren Ma­ry Ann Glas­scock till en re­pa­ra­tör som skul­le kom­ma se­na­re un­der dagen. Hon med­de­la­de att hon var för­se­nad och att hon in­te skul­le hin­na öpp­na bu­ti­ken för­rän kloc­kan 11:00.

Runt kloc­kan 11:30 kom Ro­bert John­son till Em­po­ri­um An­ti­ques, en ex­klu­siv bu­tik som ba­ra låg en dryg kilo­me­ter från en ring­led med för­bin­del­se till I-35. Han möt­te då en kund ut­an­för bu­ti­ken som be­rät­ta­de att ing­en öpp­na­de när hon knac­ka­de på dör­ren.

Ef­ter att John­son ha­de tit­tat i al­la föns­ter och för­sökt ringa Ma­ry Ann Glas­scock från en be­tal­te­le­fon i när­he­ten märk­te han att bu­ti­ken var olåst och gick in. In­ne i bu­ti­ken låg Glas­scocks halvnak­na kropp i en pöl av blod.

En tom­hyl­sa med ka­li­ber .22 var det en­da be­vis­ma­te­ri­a­let polisen kun­de hit­ta. Även om an­tik­han­deln låg i hör­net av en tra­fi­ke­rad ga­ta i när­he­ten av en hu­vud­led med an­knyt­ning till mo­tor­vä­gen, fanns det inga vitt­nen till hän­del­sen, och off­rets bil stod fort­fa­ran­de par­ke­rad ut­an­för bu­ti­ken. Ingen­ting tyd­de på att det ha­de fö­re­kom­mit nå­gon sorts kamp i bu­ti­ken. Visst var off­rets byx­or ned­drag­na, men det kan ha skett ef­ter att hon bli­vit skju­ten.

AR­LING­TON (1:A NO­VEM­BER)

Pre­cis som Nan­cy Kitz­mil­ler skul­le Amy Vess egent­li­gen ha haft le­digt den dagen hon blev mör­dad. I fal­let med Vess be­gicks mor­det i ett bak­re rum på Dan­cer's Clo­set, en li­ten verk­sam­het för barn som gick på dans­sko­la. Här ha­de den 22-åri­ga stu­den­ten job­bat ide­ellt.

Nå­gon gång mel­lan 18:15 och 18:22 kom en främ­man­de per­son in i lo­ka­len och tving­a­de den sma­la, mörk­hå­ri­ga Vess in i ett bak­re rum där han se­dan dö­da­de hen­ne med två skott. Ett bakom vänst­ra örat och ett i bak­hu­vu­det. Där­ef­ter tog gär­nings­man­nen 200 dol­lar från kas­sa­ap­pa­ra­ten och för­svann.

När ut­re­da­re i I-70-fal­len hör­de om mor­det i Ar­ling­ton kopp­la­de de di­rekt ihop brot­ten. Till­vä­ga­gångs­sät­tet stäm­de med de­ras eg­na fall, bort­sett från att mär­ke­na på .22-hyl­san ha­de ett an­nat möns­ter. Gär­nings­man­nen ha­de gjort sig av med den gam­la pi­sto­len och skaf­fat sig en ny.

Polisen i Ar­ling­ton tyck­te att lik­he­ter­na mel­lan brot­ten var in­tres­san­ta men var än­då skep­tisk. ”Vis­sa om­stän­dig­he­ter går att sam­man­kopp­la”, sa en av ut­re­dar­na. ”Men det är ock­så allt.”

HOUSTON (15:E JA­NU­A­RI)

Det sista kän­da då­det som kan kopp­las till I-70-mör­da­ren bröt det möns­ter som eta­ble­rats i de ti­di­ga­re fal­len. Det­ta fram­för allt för att mör­da­ren ha­de mer kon­takt med Vic­ki Webb än nå­got av de ti­di­ga­re offren. Än­nu vik­ti­ga­re var att hon till skill­nad från de and­ra fak­tiskt överlevde.

Kloc­kan 10:00 på lö­dags­för­mid­da­gen gick en kort man in i Al­ter­na­ti­ves Gift Shop som låg en dryg kilo­me­ter sö­der om Interstate 69. Man­nen ha­de långt, ljust och tjockt hår och såg ut att va­ra i fem­tio­års­ål­dern. Han såg sig om­kring i någ­ra mi­nu­ter och gick ut igen med be­sked om att han skul­le kom­ma tillbaka strax. Kloc­kan 11:30 kom han tillbaka till den char­mi­ga lil­la bu­ti­ken i han­dels­strå­ket Rice Vil­lage vid Rice Uni­ver­si­ty i Houston.

Den li­te un­der­li­ga man­nen lug­na­de Vic­ki med att sä­ga att han vän­ta­de på sin sys­ter­dot­ter och att hon skul­le bli över­för­tjust i den lil­la bu­ti­ken. Se­dan pe­ka­de han på en kop­par­ram och sa att han gär­na vil­le kö­pa den. Webb räck­te ho­nom ra­men och vände sig om för att gå bakom dis­ken. Då sköt han hen­ne i nac­ken.

Kulan gick in mel­lan den and­ra och tred­je nack­ko­tan och slog på vägen loss en ben­fli­sa som träf­fa­de hen­nes rygg­märg och gjor­de hen­ne för­la­mad från hal­sen nedåt. Nu hop­pa­de gär­nings­man­nen över dis­ken och grab­ba­de tag i un­ge­fär 75 dol­lar från kassan. Han rul­la­de över Webb på and­ra si­dan och slä­pa­de hen­ne bakom dis­ken. Där drog han ner hen­nes byx­or, som han ha­de gjort med Glas­scock. Se­dan sat­te han pi­sto­len mot hen­nes pan­na och tryck­te av.

Klick. Skot­tet gick in­te av. Han tyck­te att det var så ko­miskt att han skrat­ta­de. Men in­nan han hann få in en ny pa­tron så hör­de han en dörr slå igen i mäk­lar­kon­to­ret i lo­ka­len in­till. Då gick han.

Webb räd­da­des av ett ana­to­miskt drag hon in­te viss­te att hon ha­de, näm­li­gen en ovan­ligt grov rygg­rad. Ef­ter tre må­na­ders re­ha­bi­li­te­ring kun­de hon gå igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.