EPI­LOG

FAL­LET ÄR GAM­MALT, MEN LÅNGT IFRÅN KALLT.

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren På I-70 -

Fal­let med I-70-mör­da­ren ut­reds fort­fa­ran­de i Indianapolis, Wichita, Terre Hau­te, St Char­les och Ray­town. I var­je stad får po­li­ser­na nya led­trå­dar var­je år, och samt­li­ga följs upp. I-70mör­da­rens Tex­as-kopp­ling är gans­ka osä­ker då den tek­nis­ka be­vis­ning­en in­te över­ens­stäm­mer och för att ut­re­dar­na i Tex­as ne­kar till att fal­len där har nå­got med brot­ten i mellanvästern att gö­ra. Trots att till­vä­ga­gångs­sät­tet, de dö­das ut­se­en­de, det fak­tum att brotts­plat­ser­na låg nä­ra mo­tor­vä­gar och an­vän­dan­det av mi­ni­a­tyr­ka­li­ber går igen i samt­li­ga fall så har polisen ald­rig gått ut med att sam­ma va­pen an­vän­des i samt­li­ga tre fall.

Un­der åren har tv-pro­gram som Ame­ri­ca's Most Wan­ted, In­si­de Edi­tion, Un­sol­ved Mys­te­ri­es och på se­na­re år Dark Minds vi­sat av­snitt som hand­lar om I-70-fal­let. Dess­utom har lo­kal press följt upp mor­den gång på gång. All den upp­märk­sam­het som fal­let fått de se­nas­te 23 åren bor­de ha va­rit till­räck­ligt för att till sist av­slö­ja mör­da­ren. Men så har det in­te bli­vit. Un­der åren har det lagts fram ota­li­ga te­o­ri­er om vad för slags per­son I-70mör­da­ren egent­li­gen var. Vad jobbade han med, var­för mör­da­de han pre­cis vid mo­tor­vä­gen och var­för slu­ta­de han? Ut­re­dar­na har gått ige­nom te­o­ri­er­na om och om igen. Var han last­bils­chauf­för? Res­te han i job­bet? El­ler var han en va­ga­bond som lev­de un­der ra­darn och ut­an­för sam­häl­let?

Om det lig­ger nå­got i idén om att se­ri­e­mör­da­re ald­rig slu­tar att mör­da, var­för slu­ta­de han då plöts­ligt? Två gång­er kan man till och med häv­da. Den pen­sio­ne­ra­de polisen Mi­ke Hen­nes­sy på­pe­ka­de i en tvin­ter­vju 2013 att se­ri­e­mör­da­re fak­tiskt kan be­stäm­ma sig för att slu­ta mör­da. Han höll i spa­nings­ar­be­tet som till sist led­de fram till att den så kal­la­de Btk-mör­da­ren greps i Wichita 2005. Den­nis Ra­der mör­da­de tio per­so­ner mel­lan 1974 och 1991 och slu­ta­de plöts­ligt. Men han var en själv­upp­ta­gen per­son som njöt av uppmärksamheten och bör­ja­de igen 2005, vil­ket till sist led­de till att han kun­de gri­pas.

I dag har det gått 23 år se­dan det första mor­det. I-70-man­nen bör an­tag­li­gen va­ra i mit­ten av 50-års­ål­dern vid det här la­get. Polisen har fort­fa­ran­de in­te kom­mit när­ma­re ett gri­pan­de och det är svårt att ve­ta om han är död, i fäng­el­se el­ler sjuk. Kanske har han sla­git sig ner nå­gon­stans och ska­pat ett nor­malt liv. Om han fort­fa­ran­de le­ver och finns bland oss lär han va­ra en av de svå­ras­te se­ri­e­mör­dar­na att få upp ett spår på i USA:S historia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.