”JAG VET VEM D.B. COO­PER ÄR!”

Världens Största Brottsmysterier - - Db Cooper -

Jak­ten på en man som blev be­römd över nat­ten men sam­ti­digt var helt ano­nym gjor­de att he­la USA ha­de si­na eg­na te­o­ri­er om vem D.B. Coo­per egent­li­gen var. Vis­sa för­sök att hit­ta gär­nings­man­nen har ver­kat rent de­spe­ra­ta. En per­son som het­te D.B. Coo­per för­hör­des ome­de­bart ef­ter brot­tet men eli­mi­ne­ra­des snart från ut­red­ning­en. Vis­sa te­o­ri­er har dock vi­sat sig va­ra gans­ka tro­vär­di­ga. Den första pe­kar på Ri­chard Mc­coy som följ­de Coo­pers ex­em­pel och ge­nom­för­de en lik­nan­de kap­ning ba­ra fem må­na­der se­na­re. Han ha­de köpt en bil­jett i nam­net Ja­mes John­son och gått om­bord med en olad­dad pi­stol och en falsk hand­gra­nat. Han kapade på så sätt ett flyg från Den­ver i Co­lo­ra­do. Han lyc­ka­des hop­pa från pla­net ovan­för Utah med ett byte på en halv mil­jon dol­lar men greps ba­ra två da­gar se­na­re och sköts se­dan av Fbi-agen­ter ef­ter att en flykt från häk­tet. Det skrevs en bok om att det­ta var den mys­tis­ka D.B. Coo­per, men myc­ket ty­der på att det in­te stäm­mer. Näs­ta miss­tänk­te var Du­a­ne We­ber som ha­de va­rit kri­mi­nell fram­för allt in­om be­drä­ge­ri­er i he­la sitt liv och som kom med en be­kän­nel­se till sin fru när han låg in­för dö­den: ”Jag är Dan Coo­per”. Han lik­na­de fan­tom­teck­ning­en av den för­svun­na ka­pa­ren men Dna-spå­ren från hän­del­sen stäm­de in­te med We­bers DNA. Än­nu en åter­vänds­gränd. År 2003 för­sök­te Ly­le Christi­an­sen från Mor­ris i Min­ne­so­ta kon­tak­ta No­ra Ep­hron som re­gis­se­ra­de fil­men Sleep­less in Se­att­le med en historia som han me­na­de skul­le bli en först­klas­sig film. Han påstod att hans bror Kenneth Christi­an­sen var Coo­per. Han ha­de en rad ar­gu­ment till var­för bro­dern pas­sa­de in på ka­pa­rens profil. Han ha­de va­rit fall­skärms­sol­dat, tyck­te om att re­sa, var en rik­tig våg­hals men ock­så lugn och be­sked­lig och ha­de job­bat som bå­de flyg­me­ka­ni­ker och i ka­bi­nen. Han ha­de dess­utom köpt en dyr fas­tig­het ett år ef­ter Coo­pers kap­ning. Kenneth Christi­an­sen pas­sar in på be­skriv­ning­en av Coo­pers ut­se­en­de och per­son­lig­het, men vi kom­mer nog ald­rig att få ve­ta med sä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.