KOPP­LING­EN TILL YORKSHI­RE RIP­PER

KAN DEN DÖM­DE SE­RI­E­MÖR­DA­REN PE­TER SUTC­LIF­FE HA STÅTT BAKOM MOR­DEN?

Världens Största Brottsmysterier - - Bunnyn Och Skolflickan -

Polisen käm­pa­de med att hit­ta en miss­tänkt för mor­den på Eve Stratford, Lynne Weedon och Lyn­da Far­row. Det fick den pen­sio­ne­ra­de polisen Chris Clark att till­sam­mans med den grä­van­de re­por­tern Tim Ta­te gö­ra en egen ut­red­ning av mor­den. De har tit­tat när­ma­re på fal­len och en mängd and­ra olös­ta mord i he­la Stor­bri­tan­ni­en. Till­sam­mans skrev de sin över­ty­gan­de ver­sion av det som skett i boken Yorkshi­re­rip­per:the­sec­ret Mur­ders.

Clark me­nar i boken att den ti­di­ga­re döm­da Pe­ter Sutc­lif­fe (känd som Yorkshi­re Rip­per) be­fann sig i om­rå­det ba­ra någ­ra da­gar in­nan Stratford blev mör­dad. Han skri­ver ock­så att Sutc­lif­fe skul­le haft nä­ra till Play­boy-kvin­nans bo­stad från den plats där han själv be­fann sig i Al­per­ton i stads­de­len Brent i nor­ra Lon­don. Sutc­lif­fe var där för att gå på en släk­tings bröl­lop som hölls fy­ra da­gar ef­ter mor­det på Stratford.

Ta­lan­de nog ha­de mor­det på Stratford en hel del ge­men­samt med fle­ra av de mord som Sutc­lif­fe be­gick se­na­re. Men ef­tersom till­vä­ga­gångs­sät­tet var an­norlun­da kopp­la­de Lon­don-polisen ald­rig mor­det till Yorkshi­re Rip­per på den ti­den. Polisen i väst­ra Yorkshi­re ha­de en te­o­ri om att the Rip­per ba­ra var ute ef­ter pro­sti­tu­e­ra­de och att han ba­ra var verk­sam in­om Yorkshi­re och Lan­cashi­re.

I boken läg­ger den fö­re det­ta polisen Clark ex­tra vikt vid det fak­tum att ut­re­dar­na in­te tänk­te på att the Rip­per kan ha änd­rat me­tod för att und­vi­ka miss­tan­kar. Mor­det på Lynne Weedon var dock ty­piskt för Sutc­lif­fes: att kros­sa skal­len bak­i­från in­nan han tog klä­der­na av off­ret.

Clark av­slö­jar att Sutc­lif­fe ock­så var i Lon­don den vec­kan Lynne Weedon mör­da­des. Han be­fann sig i en lä­gen­het i nor­ra Lon­don in­nan han res­te med flyg från He­at­hrow som lig­ger ba­ra sex kilo­me­ter från brotts­plat­sen. Dess­utom skar Sutc­lif­fe hal­sen av mor­doff­ret Ire­ne Ri­char­son i ett bru­talt dåd år 1977. Det var som en spe­gel­bild av Stratford-mor­det. Clark sä­ger i Yorkshi­re­rip­per:the­secret­mur­ders att hen­nes sår var iden­tis­ka med dem som Eve Stratford ha­de på hal­sen. ”Det fanns ock­så slå­en­de lik­he­ter med det olös­ta mor­det på Pat­sy Mor­ris i Hounslow år 1980 där hän­der­na bun­dits ihop på ryg­gen med en strum­pa.”

Ef­ter do­men in­si­ste­ra­de Sutc­lif­fe märk­ligt nog på att mor­den in­te var sex­u­ellt mo­ti­ve­ra­de, nå­got som di­stan­se­ra­de ho­nom från många olös­ta mord i he­la lan­det. Clark me­nar att det­ta var en stra­te­gi från Sutc­lif­fes si­da. Näm­li­gen att över­ty­ga rätts­psy­ki­a­tri­ker­na att han var psy­kiskt sjuk och där­för skul­le slip­pa fäng­el­se­straff.

”Pe­ter Sutc­lif­fe läs­te na­ken­tid­ning­ar, bå­de May­fair och Pent­house, och ha­de mäng­der av de här tid­ning­ar­na i sin bil”, be­rät­tar Clark. ”Han ha­de en bild på sin bli­van­de svä­gers­ka i ba­ra un­der­klä­der­na i sin plån­bok”.

Clark gjor­de en or­dent­lig ge­nom­gång av po­lis­rap­por­ter­na ef­ter mor­det på den ti­di­ga­re Play­boy-tje­jen och drog si­na eg­na slut­sat­ser. ”Polisen kom fram till att hon ha­de va­rit sex­u­ellt ak­tiv den dagen, men det fanns ing­en sper­ma i hen­nes tro­sor, men det hit­ta­des spår på skär­pet till mor­gon­roc­ken och ban­det runt hand­le­der­na”, av­slö­jar han.

”Min slut­sats är att Eve först kväv­des tills hon blev med­vets­lös in­nan hal­sen skars upp så att det in­te läng­re syn­tes att hon fak­tiskt bli­vit strypt. Pa­to­lo­gen hit­ta­de tec­ken på kväv­ning och kon­klu­sio­nen var att mör­da­ren höll en hand över hen­nes mun och att det­ta var döds­or­sa­ken”.

Vi vet re­dan att det sked­de ett miss­lyc­kat för­sök att skä­ra hu­vu­det av Lyn­da Far­row när hon blev mör­dad och Clark läg­ger till att ”det kan gott tän­kas att [Pe­ter Sutc­lif­fe] ock­så var i Lon­don när Lyn­da Far­row blev mör­dad”. Han av­slö­jar ock­så att ett vitt­ne be­skrev en man som sprang i om­rå­det som var för­bluf­fan­de lik Yorkshi­re Rip­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.