BE­SKRIV­NING­EN STÄM­DE IN PÅ EN MAN SOM VAR MISS­TÄNKT FÖR FLE­RA MORD I LAN­DET

Världens Största Brottsmysterier - - Bunnyn Och Skolflickan -

På ef­ter­mid­da­gen den 19:e ja­nu­a­ri 1979, näs­tan fy­ra år se­na­re, och åt­ta kilo­me­ter från platsen där Eve Stratford mör­da­des, av­slu­ta­de den gra­vi­da 29-åring­en Lyn­da Far­row sitt skift på In­ter­na­tio­nal Spor­ting Club. Kloc­kan 14:40 kom två­barns­mam­man en­sam hem till bo­sta­den på White­hall Ro­ad i Wood­ford Green, ös­ter om Lon­don. Hon hör­de att te­le­fo­nen ring­de och sprang in. Då gjor­de hon det all­var­li­ga miss­ta­get att lå­ta dör­ren stå på glänt. Strax ef­ter hör­de ett par för­bi­pas­se­ran­de tje­jer ett skrik in­nan dör­ren gick igen med en smäll.

På grund av ett kraf­tigt snöo­vä­der stäng­des sko­lan vid lunch och Lyn­das dött­rar kom hem ti­di­ga­re än van­ligt. Flic­kor­na knac­ka­de på dör­ren fle­ra gång­er, vil­ket stör­de mör­da­ren. När ing­en sva­ra­de på dött­rar­nas rop tit­ta­de de in ge­nom po­stin­kas­tet. Till de­ras sto­ra skräck såg de mam­man lig­ga med an­sik­tet nedåt i en blo­döl. Far­row ha­de bli­vit ned­sla­gen och kniv­stuc­ken till döds men hon ha­de in­te bli­vit våld­ta­gen. Det var som en obe­hag­lig skug­ga av mor­det på Eve Stratford och mör­da­ren ha­de för­sökt att skä­ra av hen­nes hu­vud med en grov­tan­dad kniv. Polisen hit­ta­de fotav­tryck i snön. Av­tryc­ken kom från ett par gum­mi­stöv­lar i stor­lek 40. Även om man in­te hit­ta­de någ­ra DNA­spår så kän­de polisen igen me­to­den. Polisen har än idag in­te kun­nat ute­slu­ta att det­ta var sam­ma man som dö­da­de Eve Stratford och Lynne Weedon.

Ett vitt­ne såg en man som sprang bort mot White­hall Ro­ad. Be­skriv­ning­en av ho­nom stäm­de in på en man som var miss­tänkt för fle­ra mord i lan­det.

MOR­DET PÅ LYN­DA FAR­ROW

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.