TIP­SET

Världens Största Brottsmysterier - - Mordet På Daisy Zick -

Em­mett Towns­hip-polisen Roy Bechtol fick ett tips om att Al­bert Coo­ley even­tu­ellt ha­de ett för­hål­lan­de med Dai­sy och dess­utom kan ha va­rit in­vol­ve­rad i mor­det. Han träf­fa­de Coo­ley och de kom över­ens om att mö­tas dagen ef­ter för ett lögn­de­tek­tor­test. Den kväl­len gick Al­bert Coo­ley till sin brors ga­rage och be­gick själv­mord. Det­ta är na­tur­ligt­vis miss­tänkt. Var han skyl­dig el­ler vil­le han ba­ra und­vi­ka lögn­de­tek­torn?

Ge­nom åren har fle­ra ut­re­da­re ta­git tag i det om­fat­tan­de ma­te­ri­a­let i Zick-fal­let. På 80-ta­let an­tyd­des det att Dai­sy mör­da­des av en svartsjuk kvin­na som age­ra­de i ra­se­ri. Oav­sett vem det var som dö­da­de hen­ne ty­der brot­tets råa och våld­sam­ma na­tur på att mo­ti­vet var hämnd. Men skul­le hon fri­vil­ligt ha släppt in en äls­ka­res svart­sju­ka fru i sitt hem? Trots all den upp­märk­sam­het som fal­let fick ha­de man få kon­kre­ta led­trå­dar.

Utre­da­ren Ste­in­bacher fick ett tro­vär­digt tips från Ed Wood som ha­de kört på Watt­les Ro­ad nä­ra Zicks hus den för­mid­dag då mor­det äg­de rum. Han såg nå­gon vid kors­ning­en Jono Ro­ad och Watt­les Ro­ad som kör­de en vit Pon­ti­ac. Wood kän­de Dai­sy och viss­te att det var hen­nes bil. Hans be­skriv­ning av fö­ra­ren pas­sar in på Van Me­ers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.