UT­RED­NING­EN TAS UPP PÅ NYTT

MED TI­DEN HAR DET DYKT UPP FLER LED­TRÅ­DAR OCH NYA MISS­TÄNK­TA.

Världens Största Brottsmysterier - - Mordet På Daisy Zick -

Utre­da­ren Le­roy Ste­in­bacher vid del­stats­po­li­sen gav ald­rig helt upp på fal­let. När han många år se­a­re gick ige­nom fal­let på nytt tog han ett nytt sam­tal med Wil­li­am Daily. Daily änd­ra­de sin för­kla­ring och me­na­de nu att det var en kvin­na han ha­de sett gå den mor­go­nen, in­te en man. Daily höll dock fast vid att ga­ra­ge­dör­ren hos Zick var stängd när han var vid hu­set. Dess­utom ha­de Daily en spe­ci­ell fri­syr, pre­cis som Van Me­er ha­de be­skri­vit det. Då­ti­dens brevbärare bar blå roc­kar, vil­ket De­fran­ces nämn­de. Daily läm­na­de sitt tryg­ga jobb i Batt­le Cre­ek och flyt­ta­de till Flo­ri­da. Han lo­va­de att hål­la kon­tak­ten med polisen men höll in­te sitt löf­te.

Vid en när­ma­re gransk­ning av Daily upp­täck­te polisen att han ha­de ho­tat att ”gö­ra sam­ma sak mot en kvin­na som det som hän­de Dai­sy Zick” när han pra­ta­de med en kvin­na som han dan­sa­de med en kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.