EPI­LOG

Världens Största Brottsmysterier - - Mordet På Daisy Zick -

Del­stats­po­li­sen i Michi­gan har be­va­rat al­la fy­sis­ka be­vis i Zick-fal­let. De har in­te Dna-tes­tats för att se om det fanns nå­got blod på brotts­plat­sen som in­te till­hör­de Dai­sy. Ett så bru­talt an­fall ska­dar of­ta gär­nings­man­nen.

Vid en ny ge­nom­gång av fal­let år 1984 kom man fram till att brev­bä­ra­ren Daily var den mest tro­li­ga gär­nings­man­nen. Han bod­de i Flo­ri­da och del­stats­po­li­sen i Michi­gan skic­ka­de ner en grupp för att tes­ta ho­nom med lögn­de­tek­tor. Daily vil­le in­te pra­ta med polisen.

I ja­nu­a­ri år 2000 fick Daily en can­cer­di­a­gnos, och i april 2011 dog han. Tog han med sig sin hem­lig­het i gra­ven?

Det har nu gått mer än 50 år och mör­da­ren är an­tag­li­gen död el­ler myc­ket gam­mal. Men det kanske kom­mer ett er­kän­nan­de på mör­da­rens döds­bädd, el­ler så kanske de an­hö­ri­ga hit­tar nyck­lar till en Pon­ti­ac Bon­ne­vil­le. Oav­sett vil­ket blir chanserna för att brot­tet ska lö­sas mind­re för var­je år som går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.