VAR DET ETT BE­STÄLL­NINGS­MORD?

Världens Största Brottsmysterier - - Jill Dando -

Den fö­re det­ta polisen Mark Wil­li­ams-tho­mas har pre­sen­te­rat en rad över­ty­gan­de ar­gu­ment för att mor­det på Jill Dan­do var ett be­ställ­nings­jobb. Han har un­der sin karriär ta­git sig an ett an­tal kän­da fall. Till ex­em­pel kän­di­sen Jo­nat­han King som skul­le vi­sa sig va­ra pe­do­fil. Han stod ock­så bakom do­ku­men­tä­ren om Jim­my Sa­vi­le. En do­ku­men­tär som fick polisen att star­ta ”Ope­ra­tion Yewtree” som var en om­fat­tan­de po­lis­ut­red­ning av pe­do­fi­ler i Stor­bri­tan­ni­en.

Wil­li­ams-tho­mas do­ku­men­tär från 2015, The Dan­do Fi­les, var re­sul­ta­tet av ett års grä­van­de i po­li­sens ma­te­ri­al och do­ku­ment som in­te of­fent­lig­gjorts ti­di­ga­re. Wil­li­am-tho­mas på­står ef­ter det här grund­li­ga ut­red­nings­ar­be­tet att två män (ano­ny­ma av ju­ri­dis­ka skäl) ut­för­de ett be­ställ­nings­mord på or­der från le­dar­na av Lon­dons or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­het (ock­så ano­ny­ma). Mor­det ska ha va­rit en hämnd för hen­nes ar­be­te i Cri­me­watch och som en var­ning till and­ra me­die­per­son­lig­he­ter att in­te läg­ga sig i.

True cri­me- författaren To­ny Thomp­son, ad­vo­ka­ten Michael Mans­fi­eld (som jobbade med Bar­ry Ge­or­ge-fal­let) och kri­mi­no­lo­gen Da­vid Wil­son var över­ens om att mor­det an­tag­li­gen var ett be­ställ­nings­jobb. Ett hit­tills helt okänt do­ku­ment från polisen namn­ger två gangst­rar från nor­ra Lon­don som kan ha gjort det. Do­ku­men­tet be­skri­ver ock­så att mord­vap­net de­mon­te­ra­des och att de­lar­na kas­ta­des i ka­na­len. Den döm­da mör­da­ren Way­ne Aird skic­ka­de en tio si­dor lång be­kän­nel­se för mor­det. Aird som un­der den här ti­den av­tjä­na­de en livs­tids­dom på Wa­ke­fi­elds fäng­el­se häv­da­de att han var med i en grupp som tog or­der från gam­la pa­ra­mi­li­tä­rer i IRA. Mor­det ska ha va­rit en kon­se­kvens av sam­ar­be­tet med polisen i Cri­me­watch. Aird påstod ock­så att myn­dig­he­ter­na lät IRA kom­ma un­dan med det för att in­te ska­da för­hand­ling­ar­na i Nor­dir­lands freds­pro­cess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.