UT­RED­NING­EN

EN FALSK PO­LIS OCH OTYDLIG ANSVARSFÖRDELNING MEL­LAN OLI­KA PO­LIS­MYN­DIG­HE­TER GJOR­DE DET HE­LA ÄN­NU SVÅ­RA­RE.

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren På Colonial Parkway -

Ut­red­ning­en av de första två mor­den, på Tho­mas och Dowski, fick en då­lig start ef­tersom ut­re­dar­na in­te viss­te om de ha­de med ett iso­le­rat brott el­ler en se­ri­e­mör­da­re att gö­ra. De kon­cen­tre­ra­de sitt ar­be­te på Tho­mas ti­di­ga­re part­ner som en­ligt polisen kun­de ha haft svart­sju­ka som mo­tiv för dub­bel­mor­det. Ett an­nat pro­blem som polisen brot­ta­des med var att de in­te viss­te var brotts­plat­sen var. De viss­te ba­ra var krop­par­na ha­de hit­tats.

Ut­red­ning­en av mor­den på Knobling och Edwards har drab­bats av svå­rig­he­ter då de­lar av be­vis­ma­te­ri­a­let gått för­lo­rat ge­nom åren. Fram­för allt de fin­gerav­tryck som hit­ta­des på Knoblings pick­up har för­svun­nit un­der de många år som fal­let för­bli­vit olöst.

När det gäl­ler Cas­sand­ra Hai­leys och Keith Calls försvinnande ut­gick polisen i bör­jan från att de ha­de åkt från fes­ten och satt sig i bi­len för att åka och ta ett natt­dopp. Men vid den ti­den på året låg vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren på un­ge­fär fem gra­der och Cas­sand­ras fa­milj kun­de dess­utom be­rät­ta att hon var rädd för vat­ten. Trots det bör­ja­de polisen le­ta längs med äl­ven, ut­an re­sul­tat.

Polisen sök­te ock­så ige­nom den tä­ta sko­gen i om­rå­det men hit­ta­de inga spår ef­ter ung­do­mar­na. Idag be­trak­tas de som sak­na­de och an­tas va­ra dö­da. Men ut­an någ­ra kon­kre­ta be­vis var det helt omöj­ligt för ut­re­dar­na att slå fast hur de två stu­den­ter­na bli­vit mör­da­re.

Det kanske mest olyck­li­ga i fal­let med An­na­ma­ria Phelps och Da­ni­el Lau­er var att li­ken in­te hit­ta­des un­der den första sök­ak­tio­nen.

Det var lätt att ta sig in på skogs­vä­gen där de hit­ta­des från I-64. Men ef­tersom polisen in­te lyc­ka­des hit­ta dem i tid hann na­tu­ren gö­ra sitt för att för­stö­ra vik­tigt be­vis­ma­te­ri­al.

Ett an­nat stort pro­blem var att de oli­ka po­lis­myn­dig­he­ter­nas an­svars­om­rå­den över­lap­pa­de varand­ra. Co­lo­ni­al Park­way har sta­tu­sen fe­de­ral park och ska där­för lig­ga på FBI:S bord. Från bör­jan ha­de she­riff­kon­to­ren i Is­le of Wight County och New Kent an­svar för de två and­ra dub­bel­mor­den men fal­len skul­le se­na­re över­fö­ras till Vi­gi­ni­as del­stats­po­lis.

På se­na­re år har mor­den vid Co­lo­ni­al Park­way ham­nat i of­fent­lig­he­tens ljus på nytt. Det­ta på ett sätt som in­te var sär­skilt smick­ran­de för polisen. År 2009 vi­sa­de det sig att den rätts­me­di­cins­ka av­del­ning­en i York County ha­de kas­tat de­lar av be­vis­ma­te­ri­a­let i fal­let med Tho­mas och Dowski, det första dub­bel­mor­det.

FBI ha­de god­känt att man kas­ta­de be­vis­ma­te­ri­al som hand­la­de om att kart­läg­ga even­tu­el­la sex­u­el­la övergrepp, som man såg som ir­re­le­vant för fal­let. Det­ta på grund av att ing­et av offren ha­de bli­vit våld­ta­get. Det ver­ka­de hän­syns­löst mot de an­hö­ri­ga att gö­ra sig av med be­vis­ma­te­ri­al som kanske kun­de an­vän­das en dag.

Ut­re­dar­na följ­de upp led­trå­dar fle­ra år ef­ter mor­den och fal­len fick ny upp­märk­sam­het i me­di­er­na år 2010. Då avslöjade Fred Atwell som ti­di­ga­re jobbade på she­riff­kon­to­ret i Gloucester och som häv­da­de att han ar­be­tat med fal­let, att det be­gåtts sto­ra miss­tag i ut­red­ning­en. En­ligt ho­nom ha­de den pri­va­ta fir­man som ut­för­de ut­red­nings­ar­be­tet åt FBI an­vänt brotts­platt­s­fo­to­gra­fi­er från fal­let i sin un­der­vis­ning. Det­ta gick helt emot den fe­de­ra­la po­li­sens rikt­lin­jer och choc­ka­de de an­hö­ri­ga. Det blev än­nu vär­re när det kom fram att me­di­er­na fått till­gång till bil­der­na.

Allt det­ta led­de till att me­di­er­na tit­ta­de när­ma­re på Fred Atwell som bli­vit ett väl­känt ansikte för off­rens an­hö­ri­ga. Han ha­de följt ut­red­ning­en i många år och ska ha grävt i sa­ken på eget ini­ti­a­tiv. Han ha­de ock­så bli­vit vän med fle­ra av de an­hö­ri­ga. När han avslöjade hur bil­der­na ha­de an­vänts sat­tes bå­de ut­red­ning­en och han­te­ring­en av be­vis­ma­te­ri­a­let un­der lupp. En kort pe­ri­od hyllades Atwell och sågs som en hjäl­te som skyd­da­de off­rens rät­tig­he­ter.

År 2010 tit­ta­de FBI på be­vis­ma­te­ri­a­let igen och bör­ja­de Dna-tes­ta det till­gäng­li­ga ma­te­ri­a­let. Det har hit­tills in­te lett till någ­ra fram­steg. Man miss­tän­ker fort­fa­ran­de att mör­da­ren kan ha låt­sats va­ra po­lis och tving­at offren till brotts­plat­ser­na där han mör­da­de dem. I lik­het med många and­ra se­ri­e­mord är det många ryk­ten och kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er som fly­ter om­kring.

CIA:S hem­li­ga ut­bild­nings­bas Camp Per­ry låg in­te långt där­i­från. Kan det ha va­rit nå­gon där­i­från som stod bakom? Kanske slu­ta­de gär­nings­man­nen för att han blev sta­tio­ne­rad på en an­nan plats? Den plöts­li­ga av­slut­ning­en är li­ka mystisk som gär­nings­man­nens iden­ti­tet och mo­tiv.

FINGERAVTRYCKEN SOM HIT­TA­DES PÅ PLATSEN GICK FÖR­LO­RA­DE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.