NYA SPÅR

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren På Colonial Parkway -

Ste­ve Spin­go­la, en pen­sio­ne­rad mordut­re­da­re som dri­ver en hem­si­da där han tit­tar när­ma­re på oupp­kla­ra­de brott, tog sig an fal­let 2012. Han ha­de in­te till­gång till nå­got av po­li­sens ma­te­ri­al, men hans ar­be­te gav än­då nya in­sik­ter i fal­let. Det var han som la fram te­o­rin om att mör­da­ren kan ha va­rit po­lis el­ler ut­gett sig för att va­ra det.

År 2010 hit­ta­de Jen­ni­fer Phelps, An­na­ma­rie Phelps svä­gers­ka, en lapp från den dö­da kvin­nan. Lap­pen in­ne­höll in­for­ma­tion om ett namn, rast­plat­sen och en blå va­ru­bil. En­ligt Spin­go­la kun­de det­ta ty­da på att hon be­stämt mö­te med en knark­lang­a­re på platsen in­nan mor­den be­gicks. Den nya led­trå­den, om lap­pen kan kal­las det, le­ve­re­ra­des till Vi­gi­ni­as del­stats­po­lis. Men hit­tills har det nya spå­ret in­te lett nå­gon­stans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.