FRED ATWELL: PÅ OFF­RENS SI­DA EL­LER MISS­TÄNKT?

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren På Colonial Parkway -

I sep­tem­ber 2011 grep polisen Fred Atwell i Gwin­nett County i Ge­or­gia. Atwell ha­de ny­li­gen gått ige­nom en skils­mäs­sa och polisen grep ho­nom som miss­tänkt för att ha rå­nat en kvin­na. Han var hem­lös och bod­de i sko­gen i trak­ten. Han ska en­ligt en rap­port ha ringt till en Sos-te­le­fon för själv­mords­be­näg­na och häv­dat att han var hu­vud­miss­tänkt i Co­lo­ni­al Park­way­fal­let. Han ska ock­så ha sagt att han vil­le ”ta li­vet av sig med hjälp av polisen”, allt­så att han vil­le bli skju­ten av polisen när de grep ho­nom. Atwell sat­tes i för­var ut­an att nå­got så­dant hän­de.

Atwell ha­de va­rit in­blan­dad i Co­lo­ni­al Park­way-mor­den un­der en läng­re tid. Han ha­de pra­tat med fa­mil­jen till ett av offren och sagt att han kon­tak­tats av en ut­ländsk ad­vo­kat vars kli­ent påstods ha en kopp­ling till mor­den. En­ligt ho­nom kräv­de kli­en­ten 20 000 för att av­slö­ja var Keith och Cas­sand­ras lik be­fann sig. Be­rät­tel­sen var så otro­lig att de an­hö­ri­ga tog av­stånd från den. Det fanns ing­et tvi­vel om att Atwell ba­ra var ute ef­ter att tjä­na peng­ar. Han var in­te in­tres­se­rad av att le­ve­re­ra in­for­ma­tion till polisen. År 2012 såg det än­nu vär­re ut för den fö­re det­ta polisen. Den sex­tio­å­ri­ge Atwell er­kän­de sig skyl­dig till be­drä­ge­ri i tings­rät­ten. Atwell ha­de an­ord­nat ett falskt bil­lot­te­ri där in­tänk­ter­na skul­le gå till Co­lo­ni­al Park­way-offren. Atwell er­kän­de se­na­re att han ha­de lju­git om pri­set och att det ba­ra var be­drä­ge­ri.

Han häv­dar ock­så att FBI har satt ho­nom på lis­tan över de 130 miss­tänk­ta för Co­lo­ni­al Park­way-mor­den. ”Jag pas­sar in på gär­nings­man­na­pro­fi­len och står med på de­ras lis­ta”, sa Atwell år 2010. Han häv­da­de sam­ti­digt att han ha­de ali­bi för mord­till­fäl­le­na och att han var vil­lig att ge­nom­gå ett lögn­de­tek­tor­test för att be­vi­sa sin oskuld.

Trots kon­tro­ver­ser­na runt Fred Atwell tror en del av off­rens an­hö­ri­ga att han är oskyl­dig. Men för dem som in­te följt ut­red­ning­en på nä­ra håll är den sto­ra frå­gan om Atwells star­ka en­ga­ge­mang i frå­gan mest hand­lar om att skyd­da sig själv. Som det ser ut nu är det ba­ra Fred Atwell kan sva­ra på den frå­gan. Han häv­dar att han är oskyl­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.