EPI­LOG

VAD GÖM­MER SIG I PARK­WAYS MÖR­KA LÖVSALAR?

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren På Colonial Parkway -

Så­da­na här fall ska kun­na lö­sas. Det har vis­ser­li­gen gått lång tid men å and­ra si­dan finns det idag ny tek­nik som kan hjäl­pa polisen att hit­ta nya spår. FBI av­slö­jar myc­ket li­te, vil­ket är van­ligt vid den här ty­pen av fall. Stör­re de­len av be­vis­ma­te­ri­a­let är fort­fa­ran­de in­takt och det är möj­ligt att en ny kri­mi­nal­tek­nisk un­der­sök­ning i fram­ti­den kan kas­ta nytt ljus över vad som hänt.

De an­hö­ri­ga fort­sät­ter att li­da så länge brot­ten för­blir oupp­kla­ra­de. Keith Calls och Cas­sand­ra Hai­leys fa­mil­jer och vän­ner har det kanske job­bi­gast. Att li­ken ald­rig hit­ta­des är ett öp­pet sår. Så sent som 2010 gjor­des ett nytt för­sök att hit­ta kvar­le­vor­na i när­om­rå­det. Av och till stop­pas sök­ak­tio­ner av na­tio­nal­parks­vak­ter­na som me­nar att par­ken kan ska­das av le­tan­det. En sök­ak­tion med lik­hun­dar 2010 gav inga re­sul­tat.

Men sko­gen och un­der­ve­ge­ta­tio­nen längst med Co­lo­ni­al Park­way är tät och oö­ver­skåd­lig. Polisen skul­le kun­na pas­se­ra pre­cis för­bi vik­ti­ga spår ut­an att hit­ta dem. Ve­ge­ta­tio­nen kan göm­ma många vik­ti­ga led­trå­dar. Än så länge hål­ler den tä­ta sko­gen längst med vägen i Vir­gi­nia på si­na hem­lig­he­ter som lig­ger be­grav­da i skug­gor­na och snå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.