EN HJÄRTEFRÅGA, I AL­LA FALL FÖR VIS­SA

Världens Största Brottsmysterier - - Tamam Shud -

Många är fort­fa­ran­de myc­ket in­tres­se­ra­de av myste­ri­et om So­mer­ton-man­nen. En av de mest hän­giv­na en­tu­si­as­ter­na är pro­fes­sor De­rek Ab­bot som job­bar på uni­ver­si­te­tet i Ade­lai­de. Han har fort­satt att un­der­sö­ka fal­let och har hit­tat fle­ra över­ras­kan­de nya pus­sel­bi­tar. Han har fram­för allt tit­tat när­ma­re på sjuk­skö­ters­kan vars te­le­fon­num­mer stod skri­vet på bak­si­dan av boken.

Ab­bott var fa­sci­ne­rad av sjuk­skö­ters­kans skyg­ga re­ak­tio­ner när hon för­hör­des av polisen och sik­ta­de in sin ut­red­ning på hen­ne. Han kom fram till att hon ha­de fött en son fö­re äk­ten­ska­pet, en son som var sex må­na­der gam­mal år 1948. Fo­to­gra­fi­er på so­nen vi­sa­de att han var myc­ket lik den dö­da man­nen. De ha­de bå­da ett ovan­ligt bett och speciella tän­der samt sam­ma form på öro­nen. Kan det ha va­rit So­mer­ton-man­nens son?

I så fall kan den okän­de man­nen som ring­de på hos sjuk­skö­ters­kan 1948 ha va­rit poj­kens far som hop­pa­des på en åter­för­e­ning. Det­ta kan för­kla­ra sjuk­skö­ters­kans un­der­li­ga re­ak­tion och lig­ger ock­så till grund för te­o­rin om att man­nen tog sitt eget liv. Han ska ha bli­vit för­tviv­lad över att in­te få träffa sin son.

Sjuk­skö­ters­kans son gick ty­värr bort 2009 men hans dot­ter som nu är gift med De­rek Ab­bott (pro­fes­sorn som un­der­sök­te fal­let), har sökt till­stånd att grä­va upp So­mer­ton-man­nens kvar­le­vor. Hon hop­pas på att hans DNA kan be­vi­sa att han är hen­nes far­far och att han ha­de ame­ri­kansk här­komst. Hen­nes för­frå­gan har av­vi­sats med mo­ti­ve­ring­en att det mås­te va­ra av all­mänt in­tres­se för att en per­sons kvar­le­vor ska grä­vas upp. Det räc­ker in­te med per­son­ligt in­tres­se el­ler of­fent­lig­he­tens ny­fi­ken­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.