BROTTS-MYSTE­RI­ER OUPPKLARAT

Världens Största Brottsmysterier - - Sidan 1 -

Vis­sa brott är svå­ra att glöm­ma. In­te för att de är ex­tra hems­ka el­ler död­li­ga – in­te hel­ler på grund av an­ta­let of­fer el­ler att gär­nings­män­nen va­rit sär­skilt ond­ske­ful­la. Nej, vi minns de här fal­len för att de trots myc­ket ar­be­te för­blir olös­ta.

De mest kän­da av de här brot­ten har in­spi­re­rat bå­de Hol­ly­woodre­gis­sö­rer och copycats – män­ni­skor som här­mar mör­da­ren med eg­na, lik­nan­de brott.

Mer än 100 år ef­ter att Jack the Rip­per sat­te skräck i Lon­dons Whi­te­cha­pel, är den kän­da mör­da­rens san­na iden­ti­tet fort­fa­ran­de en gå­ta. Vi klu­rar än idag på Zo­diac- mor­den och und­rar vem det egent­li­gen var som skrev de ret­ful­la bre­ven med kryp­tis­ka ko­der och sym­bo­ler till lo­kal­pres­sen på slu­tet av 60- och bör­jan av 70- ta­let.

Och vad hän­de egent­li­gen med treå­ring­en Madeleine Mc­cann som för­des bort från en se­mester­lägen­het i Por­tu­gal år 2007? För­svin­nan­det är tio år se­na­re fort­fa­ran­de ett myste­ri­um.

I det här bok­ma­ga­si­net går vi ige­nom värl­dens värs­ta oupp­kla­ra­de brott i djup­gå­en­de ar­tik­lar med brotts­plats­bil­der, kar­tor över mör­da­rens ”jakt­mar­ker” och över­sik­ter över de hu­vud­miss­tänk­ta.

Om du är re­do är det ba­ra att föl­ja med in till en värld av olös­ta kri­minal­gåtor…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.