Tu­pac Sha­kur

NÄR TU­PAC SHA­KUR SKÖTS TILL DÖDS AV OKÄN­DA GÄR­NINGS­MÄN PÅ LAS VE­GAS STRIP BÖR­JA­DE EN MORDUTREDNING SOM FORT­FA­RAN­DE ÄR OUPPKLARAD – 20 ÅR SE­NA­RE

Världens Största Brottsmysterier - - Innehåll -

Hip­hop-stjär­nan som sköts på öp­pen ga­ta.

Med en re­jäl väns­ter­krok gjor­de Mi­ke Ty­son slut på Bru­ce Sel­dons dröm om att bli den nya tung­vikts­mäs­ta­ren. Det skul­le bli en av de kor­tas­te mat­cher­na i tung­vikts­box­ning­ens historia. Det tog ba­ra nit­tio se­kun­der för ”Iron” Mi­ke att gol­va nya box­nings­ta­lang­en från At­lan­tic Ci­ty på MGM Grand Ho­tel i Las Ve­gas. Men den här kväl­len, den 7:e sep­tem­ber 1996, skul­le bli ihåg­kom­men för nå­got helt an­nat än box­ning. Bland dem som jubla­de högst över Ty­sons se­ger fanns rap­pa­ren Tu­pac Sha­kur. Han satt längst fram när­mast box­nings­ring­en till­sam­mans med vän­nen Ma­ri­on ”Su­ge” Knight, chef för skiv­bo­la­get De­ath Row Re­cords. Någ­ra tim­mar se­na­re var det Tu­pacs tur att käm­pa för sitt liv ef­ter att ha bli­vit ned­skju­ten från en för­bi­pas­se­ran­de bil. Tu­pac Sha­kur och Mi­ke Ty­son blev brev­vän­ner när box­a­ren av­tjä­na­de sitt tre år långa fäng­el­se­straff ef­ter en våld­täkts­dom 1991. Rap­pa­ren skul­le själv sit­ta av tid då han ock­så bli­vit dömd för sex­brott. Han döm­des dagen ef­ter att han rå­na­des och sköts med fem ku­lor i lob­byn på Qu­ad Re­cor­ding Stu­di­os på Man­hat­tan. De två män­nen delade ett lik­nan­de öde. De ha­de bå­da haft en tuff upp­växt och ha­de ryk­te om sig att va­ra våld­sam­ma. Trots att de två stjär­nor­na äls­ka­des av mil­jo­ner och var ri­ka som troll, an­sågs de le­va i sam­häl­lets ut­kant och var in­ten­sivt ha­ta­de av folk i den eg­na bran­schen. Sha­kur skrev lå­ten ”Ro­ad To Glo­ry” till Ty­son, och det var den mu­si­ken som pum­pa­des ut ur hög­ta­lar­na då tung­vikts­mäs­ta­ren gick in i ring­en på MGM den här kväl­len. Ef­ter att Ty­son so­pat mat­tan med sin mot­stån­da­re be­stäm­de box­a­ren och rap­pa­ren att de skul­le mö­tas upp på Club 662 på East Fla­min­go Ro­ad. Ett mö­te som ald­rig skul­le bli av …

Ett lad­dat mö­te

När Sha­kur och Knight läm­na­de MGM till­sam­mans med en kor­te­ge av liv­vak­ter, as­si­sten­ter och grou­pi­es blev det bråk mel­lan hip­hop-stjär­nan och en okänd ung man. Man­nen iden­ti­fi­e­ra­des se­na­re som Or­lan­do An­der­son, en 21-åring från Comp­ton i Los Ang­e­les. Han var med­lem i gäng­et South Si­de Crips, gäng­et Pi­ru Bloods (som Sha­kur och Knights var med i) sto­ra ri­va­ler.

Det var re­dan fö­re brå­ket då­lig stäm­ning mel­lan de två gäng­en, milt sagt. Ti­di­ga­re sam­ma år ha­de någ­ra Crips-med­lem­mar, bland dem Or­lan­do An­der­son, rå­nat en med­lem av De­ath Row Re­cords­kla­nen in­ne i sko­af­fä­ren Foot Loc­ker.

När Tu­pac Sha­kur för­stod att han och An­der­son be­fann sig i sam­ma lo­kal gick han rakt fram till Crips-med­lem­men och frå­ga­de: ”Är du från South?” – och bryd­de sig in­te om att vän­ta på ett svar in­nan han slog ner ho­nom. Liv­vak­ter­na gav sig ock­så in i brå­ket tills ho­tel­lets sä­ker­hets­per­so­nal av­bröt miss­han­deln av An­der­son.

He­la hän­del­se­för­lop­pet spe­la­des in på ho­tel­lets över­vak­nings­ka­me­ror, men Sha­kur, Knight och de­ras säll­skap fick läm­na ho­tel­let ut­an att ens bli för­hör­da av polisen. Någ­ra tim­mar se­na­re stop­pa­des en svart BMW av polisen på Las Ve­gas Strip.

Ma­ri­on ”Su­ge” Knight satt bakom rat­ten och Tu­pac Sha­kur i pas­sa­ge­rar­sä­tet. Bi­len stop­pa­des för att de spe­la­de för hög mu­sik och det in­te gick att se re­gi­stre­rings­skyl­ten.

De sänk­te vo­ly­men och tor­ka­de av skyl­ten, och fick kö­ra vi­da­re till­sam­mans med De­ath Row-gäng­et i ha­sor­na. De sväng­de in på Fla­min­go Ro­ad mot Club 662. Det var här det hän­de:

En vit Ca­dil­lac med tre el­ler fy­ra män kör­de upp på hö­ger si­da om Knights BMW och pepp­ra­de den med ku­lor. Minst tret­ton skott av­los­sa­des. Fem av dem träf­fa­de Tu­pac Sha­kur – i brös­tet, bäc­ke­net, hö­ger­han­den och lå­ret. Ca­dil­la­cen sväng­de av mot Ko­val La­ne och för­svann i nat­ten. Knight gjor­de en u-sväng på Fla­min­go Ro­ad och tog sig tillbaka till ”The Strip” med två punk­te­ra­de däck och för­stör­da fäl­gar.

Sce­nen för blod­ba­det

När lar­met om skjut­ning­en vid Fla­min­go Ro­ad och Ko­val La­ne kom till polisen kloc­kan 23:15 var Chris Car­roll vid Las Ve­gas mo­tor­cy­kel­patrull den första som re­a­ge­ra­de. På vägen mot brotts­plat­sen såg han Ma­ri­on Knights sön­der­skjut­na BMW kom­ma åkan­de i mot­satt rikt­ning på Las Ve­gas Bou­le­vard. De and­ra bi­lar­na i säll­ska­pet kom strax där­ef­ter. Det het­si­ga kör­sät­tet fick Car­roll att tro att det var gär­nings­per­so­ner­na som flydde. Han följ­de ef­ter på mo­tor­cy­kel.

Tra­fi­ken flöt lång­samt på Las Ve­gas Strip. Den här kväl­len gick det ex­tra segt. Som Chris Car­roll själv ut­tryck­te det: ”Var­je gång Mi­ke Ty­son skul­le in i ring­en var det som en Su­per Bowl för al­la hal­li­kar, pro­sti­tu­e­ra­de och gangs­ters in­om fle­ra mils ra­die. Gäng­med­lem­mar häng­de runt på ga­tor­na och det var re­dan ti­digt på kväl­len tyd­ligt att det var nå­gon skit i luf­ten.”

När bil­kon­vo­jen stan­na­de vid ett gat­ljus hop­pa­de Car­roll av mo­tor­cy­keln och drog sin pi­stol. Bil­dör­rar­na flög upp. Han viss­te in­te vem han skul­le sik­ta på ut­an bad he­la gäng­et att läg­ga sig ned på mar­ken med hän­der­na på hu­vu­det.

Någ­ra ver­ka­de med­gör­li­ga, and­ra såg ba­ra för­vir­ra­de ut. Polisen viss­te in­te hur de skul­le re­a­ge­ra: Skul­le de föl­ja hans or­der el­ler dra va­pen mot ho­nom? Car­roll när­ma­de sig Knights bil med osäk­rad pi­stol och för­sök­te öpp­na den sön­der­skjut­na pas­sa­ge­rar­dör­ren.

På and­ra si­dan kom Ma­ri­on ”Su­ge” Knight ut ur bi­len, blö­dan­de från ett sår på bak­hu­vu­det. Han tor­na­de med si­na 160 ki­lo och 188 cen­ti­me­ter upp sig över det för­vir­ran­de landskapet av blå­ljus, bi­lar och gangs­ters på mar­ken. Han gick runt bi­len och ham­na­de bakom Chris Car­roll som för­gä­ves för­sök­te få Knight att ”hål­la av­stånd och läg­ga sig ned”.

Var­je gång Car­roll vände uppmärksamheten mot pas­sa­ge­rar­dör­ren gick Knight ett steg när­ma­re, vil­ket fick ad­re­na­li­net att pum­pa li­te ex­tra hos den re­dan stres­sa­de polisen. När Car­roll änt­li­gen lyc­ka­des sam­la sig nog för att öpp­na pas­sa­ge­rar­dör­ren så flög den upp och Sha­kur ram­la­de ur. Han väl­te ur bi­len, orörlig som en po­ta­tis­säck, och hans maffiga guldkedjor var täck­ta med blod från de många skott­så­ren.

Den dö­en­de su­per­stjär­nan

Tu­pac Sha­kur låg på ga­tan, blö­dan­de och stö­nan­de av smär­ta. Hans ögon rul­la­de i si­na hålor. Han för­sök­te för­gä­ves sva­ra på Knights rop: ”Pac, Pac!” När Car­roll frå­ga­de Sha­kur vem det var som sköt ho­nom var det som om den svårt ska­da­de stjär­nan slu­ta­de käm­pa emot och ac­cep­te­ra­de sitt öde. Med klar och tyd­lig stämma ytt­ra­de rap-po­e­ten si­na sista ord: ”Dra åt hel­ve­te!”

Sha­kur kör­des till Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter of Sout­hern Ne­va­da, där lä­kar­na sat­te igång med den första av många ope­ra­tio­ner för att stop­pa de mas­si­va in­re blöd­ning­ar­na. Den hög­ra lung­an togs bort. Sha­kur blev se­dan för­satt i en konst­gjord ko­ma. Sex da­gar se­na­re dog den le­gen­da­ris­ke ar­tis­ten av de ska­dor han fick i skott­dra­mat.

Den all­män­na me­ning­en bland po­li­ser­na i Las Ve­gas var att Or­lan­do An­der­son av­fy­ra­de de skott som dö­da­de Sha­kur som en hämnd för den för­öd­mju­kan­de be­hand­ling­en på MGM Ho­tel. Polisen miss­tänk­te att An­der­son pla­ne­ra­de att mör­da Sha­kur på

STJÄR­NAN RAM­LA­DE UT FRÅN BI­LEN, ORÖRLIG SOM EN SÄCK PO­TA­TIS. HANS MAFFIGA GULDKEDJOR VAR TÄCK­TA AV BLOD

Club 662, men att han pas­sa­de på när han såg bi­len med Knight och Sha­kur pre­cis fram­för sig.

Trots det­ta blev An­der­son ba­ra för­hörd som miss­tänkt en en­da gång, för han blev själv skju­ten i en gängupp­gö­rel­se som in­te ha­de nå­got med då­det på Las Ve­gas Strip att gö­ra.

Mor­det på Tu­pac Sha­kur räk­nas fort­fa­ran­de som en olöst mord­gå­ta, men på grund av bris­tan­de be­vis och av­sak­nad av ögon­vitt­nen är det in­te sär­skilt tro­ligt att fal­let kom­mer att kla­ras upp.

Polisen som jobbade med fal­let möt­tes av to­tal tyst­nad. Ma­ri­on Knight ha­de ing­en an­vänd­bar in­for­ma­tion att ge, och al­la som var med i bil­kon­vo­jen blev helt stum­ma när Sha­kurs namn kom på tal.

Ef­ter mor­det på Or­lan­do An­der­son gick hans för­äld­rar och sys­kon ut i me­di­er­na och må­la­de upp en bild av ho­nom som en öd­mjuk och fin, fa­mil­je­in­rik­tad per­son. Han ska in­te minst ha va­rit ett stort fan av Tu­pac Sha­kurs mu­sik.

Ef­tersom det in­te fanns någ­ra tro­vär­di­ga vitt­nes­mål el­ler kon­kre­ta be­vis har det spe­ku­le­rats en hel del om vem gär­nings­man­nen egent­li­gen var. Fle­ra mer el­ler mind­re tro­li­ga namn från rap-eli­tens toppskikt har nämnts. Mest känd är nog Big­gie Smalls (även känd som The No­to­ri­ous B.I.G.), som blev ned­skju­ten den 9:e mars 1997 i det som ska ha va­rit en gängupp­gö­rel­se ef­ter mor­det på Sha­kur. Det gick ock­så ryk­ten om att Gram­my-vin­na­ren Se­an ”P. Did­dy” Combs kan ha haft ett fing­er med i spe­let.

Rap-ri­va­ler­na Big­gie Smalls och Sha­kur ha­de en lång­dra­gen fejd, som el­da­des på yt­ter­li­ga­re när Sha­kur släpp­te lå­ten ”Hit ‘Em Up”. Lå­ten hand­lar om att Sha­kur har sex med Big­gi­es fru:

”… I ain’t got no mot­her­fuc­king fri­ends / That’s why I fuc­ked your bit­ch, you fat mot­her­fuc­ker …”. And­ra lå­tar som ”Bomb First”, ”My Se­cond Reply” och ”Against All Odds” pe­ka­de ock­så ut and­ra tung­vikts­rap­pa­re på top­pen: Jay Z, Mobb Deep, Dr. Dre och P. Did­dy.

Den pen­sio­ne­ra­de utre­da­ren Greg Ka­ding, som led­de in­sat­ser­na i fal­let med Las Ve­gas-skjut­ning­en, häv­dar att Did­dy ha­de hyrt in Crips-med­lem­men Du­a­ne Keith ”Kef­fe D” Da­vis för att gö­ra sig av med bå­de Knight och Sha­kur. Pri­set på de­ras hu­vu­den ska sam­man­lagt ha le­gat på en mil­jon dol­lar. Trots det var det Da­vis sys­ter­son Or­lan­do An­der­son som ha­de fing­ret på av­tryc­ka­ren när Tu­pac Sha­kur dog, häv­dar Ka­ding.

Det finns ock­så en mer kon­spi­ra­to­risk te­o­ri om mor­det på Sha­kur. Den går ut på att FBI – fast be­slut­na att sät­ta dit ra­di­ka­la, svar­ta rap­pa­re – iscen­sat­te skjut­ning­en. And­ra tror att Tu­pac fort­fa­ran­de le­ver i frid och fröjd på Ku­ba.

Det vi sä­kert vet är i al­la fall att det kom­mer nya spe­ku­la­tio­ner om fal­let för var­je år som går och myste­ri­et för­blir olöst. Tu­pac Sha­kur är fort­fa­ran­de li­ka kon­tro­ver­si­ell, död som le­van­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.