Jack The Rip­per

VAR JACK THE RIP­PER EN RE­SPEK­TE­RAD KI­RURG MED KON­TAK­TER I SAM­HÄL­LETS TOPPSKIKT? DET ÄR EN KITTLANDE TAN­KE FÖR VÄRL­DENS ”RIPPEROLOGER”, MEN VERK­LIG­HE­TEN ÄR MER KOM­PLI­CE­RAD ÄN SÅ.

Världens Största Brottsmysterier - - Innehåll -

Var Lon­dons mest be­röm­da mör­da­re ki­rurg?

En gent­le­man från över­klas­sen med hög hatt, fladd­ran­de kap­pa och med en dok­tors­väs­ka från Gladsto­ne i sin handsk­be­kläd­da hand. En vagn som dras av kol­svar­ta häs­tar skram­lar fram på Whi­te­cha­pels bak­ga­tor. Lju­set från sta­dens ble­ka gas­lam­por syns knappt ge­nom den tjoc­ka Lon­don-dim­man. ”Gent­le­man Jack” står böjd över en pro­sti­tu­e­rad kvin­na i en mörk gränd där ing­en vå­gar pas­se­ra. Kni­vens egg blän­ker till och skär ige­nom varm hud, musk­ler och in­äl­vor ...

Jack the Rip­per-ste­re­o­ty­per finns det gott om i po­pu­lär­kul­tu­ren: i se­ri­er, fil­mer, böc­ker, tv-pro­gram och till och med i da­tor­spel och me­mes. Histo­ri­en om Jack the Rip­per är den per­fek­ta ”vem gjor­de det”-gå­tan. Bris­ten på be­vis har lett till mer än ett år­hund­ra­de av spe­ku­la­tio­ner, allt från rim­li­ga för­kla­ring­ar till rent non­sens. Sir Wil­li­am Gull har bli­vit den mest po­pu­lä­ra bil­den av den my­to­lo­gis­ka Jack. Men de se­nas­te åren har en an­nan vik­to­ri­ansk kän­dis dykt upp på are­nan, näm­li­gen sir John Wil­li­ams. När Whi­te­cha­pel Jack fram­ställ­des som en över­klasski­rurg med di­rek­ta kopp­ling­ar till adel och kung­a­hus blev re­ak­tio­ner­na i det klass­med­vet­na Stor­bri­tan­ni­en star­ka. Sam­ti­digt krymp­te det kom­pli­ce­ra­de myste­ri­et till en gans­ka sim­pel och me­lo­dra­ma­tisk historia.

Den iko­nis­ka bil­den av ”man­nen med svart väs­ka” kom­mer från bör­jan från ett vitt­nes­mål i sam­band med mor­det på Eli­za­beth Stri­de på Ber­ners Stre­et. Fanny Mor­ti­mer kom till po­lis­sta­tio­nen på Le­man Stre­et och be­skrev ”en ung man med en blank svart väs­ka som snabbt gick ned­för ga­tan från Com­mer­ci­al Ro­ad”. Det skul­le se­na­re vi­sa sig att man­nen hon såg var Le­on Goldste­in, en med­lem i In­ter­na­tio­nal Wor­king Men's Club, som låg pre­cis vid brotts­plat­sen där Stri­de hit­ta­des med upp­sku­ren hals. Goldste­in var ba­ra på väg hem ef­ter en kort rast på ett café på Spectac­le Al­ley.

Be­skriv­ning­en av Goldste­in snap­pa­des upp av tid­ning­ar­na och hans sig­na­le­ment mix­a­des ihop med en cock­tail av lö­sa ryk­ten och ti­di­ga po­lis­rap­por­ters be­skriv­ning­ar. Till slut var den all­män­na upp­fatt­ning­en att Jack the Rip­per var en lä­ka­re som var ”hooked på ho­ror”.

Psycho-ki­rur­ger?

Sir John Wil­li­ams (1840 -1926) och sir Wil­li­am Gull (1816 -1890) var re­spek­te­ra­de sam­hälls­med­bor­ga­re i det vik­to­ri­ans­ka Stor­bri­tan­ni­en. De var bå­da liv­lä­ka­re till drott­ning Victo­ria och hen­nes fa­milj, samt räk­na­des som de all­ra främs­ta in­om si­na re­spek­ti­ve fält. Tan­ken att nå­gon av dem skul­le va­ra gär­nings­man­nen är gans­ka ogrun­dad, och sä­ger sam­ti­digt myc­ket om var­för så myc­ket av ”rip­pe­ro­lo­gin” är rent non­sens.

Wil­li­ams är ett re­la­tivt nytt namn in­om Jack the Rip­per­forsk­ning­en. Han dök upp först 2005 i boken ”Un­c­le Jack”, skri­ven av To­ny Wil­li­ams och Hump­h­rey Price. En­ligt boken bör­ja­de det med att en av­läg­sen fa­mil­je­med­lem spe­ku­le­ra­de i om den gam­la släk­ting­en ha­de nå­got med mor­den att gö­ra, ef­ter att ha fun­nit ett gam­malt brev. I bre­vet togs bå­de Whi­te­cha­pel och da­tu­met 8:e sep­tem­ber upp, då Wil­li­ams tving­a­des stäl­la in en mid­dag. Det var sam­ma da­tum som An­nie Chap­mans miss­hand­la­de lik hit­ta­des. Man fann ock­så en skal­pell och ett do­ku­ment som in­ne­höll upp­gif­ter om en ab­ort som ut­förts på en ”Ma­ry An­ne Nichols” ( Wil­li­ams var för­loss­ningslä­ka­re och spe­ci­a­list på kvin­no­sjuk­do­mar).

För­fat­tar­na må­la­de upp bil­den av en ga­len lä­ka­re som skar ihjäl pro­sti­tu­e­ra­de, men in­te på grund av sa­dis­tis­ka sex­fan­ta­si­er som man kanske skul­le kun­na tro. En­ligt för­fat­tar­na vil­le han istäl­let stu­de­ra de ”fall­na kvin­nor­nas” liv­möd­rar för att kun­na bo­ta sin in­fer­ti­la fru. John/jack slu­ta­de ef­ter mor­det på Ma­ry Kel­ly då han fick ett ner­vöst sam­man­brott, häv­dar för­fat­tar­na.

Un­der 2013 pub­li­ce­ra­des det ba­ra en bok i äm­net. Författaren An­to­nia Alek­sandr, som häv­dar att hon är släkt med Jack the Rip­pers fem­te of­fer Ma­ry Kel­ly, höll med om att John Wil­li­ams var se­ri­e­mör­da­ren från Whi­te­cha­pel. Hen­nes te­o­ri ba­se­ra­des på en me­dal­jong av okänd här­komst, vars in­ne­håll starkt ty­der på att det fanns en ro­man­tisk kopp­ling mel­lan Kel­ly och sir John Wil­li­ams. Inga av på­stå­en­de­na i boken har be­kräf­tats. Det har hel­ler in­te kom­mit fram någ­ra be­vis för att författaren är släkt med stac­kars Ma­ry Kel­ly.

En seg­li­vad myt

Sir Wil­li­am Gull träd­de mot­vil­ligt in på sce­nen på 1970-ta­let, då fle­ra drif­ti­ga för­fat­ta­re såg sin chans att tjä­na en slant på den kon­spi­ra­to­ris­ka stämningen. Ram­be­rät­tel­sen bygg­des då runt en spritt språng­an­de ga­len med­lem av kung­a­fa­mil­jen och fri­mu­rar­na.

I den här ver­sio­nen mör­da­des de fem offren i Whi­te­cha­pel för att de viss­te för myc­ket om dok­tor Gulls pa­ti­ent, den svårt sin­nes­sju­ka prins Al­bert, och hans svag­het för me­del­ål­ders pro­sti­tu­e­ra­de kvin­nor på sam­häl­lets bot­ten. Te­o­rin lan­se­ra­des 1973 i en sex av­snitt lång do­ku­men­tär­se­rie på BBC. Jour­na­lis­ten Step­hen Knight följ­de upp serien med boken ”Fi­nal So­lu­tion”, ett verk som mer än nå­gon­sin eta­ble­ra­de bil­den av Jack the Rip­per som en man med vän­ner i sam­häl­lets öv­re skikt.

Boken in­spi­re­ra­de i sin tur till en se­ri­e­ro­man, en mi­ni­se­rie med Michael Cai­ne i hu­vud­rol­len (1998) och en Hol­ly­wood-film med John­ny Depp (2001). Step­hen Knights bok hjälp­te till att ska­pa den mest seg­li­va­de Rip­per-my­ten hit­tills, så be­rät­tar­kons­ten var det ing­et fel på. Men när det gäl­ler re­na fakta är ”Fi­nal So­lu­tion” i stort sett ba­ra fan­ta­si­er.

1800-ta­lets do­ku­ment, tid­ning­ar och bi­o­gra­fi­er in­ne­hål­ler inga miss­tan­kar om att nå­gon av de två män­nen skul­le ha nå­got med Whi­te­cha­pel-mor­den att gö­ra. Gull och Wil­li­ams var fram­stå­en­de lä­ka­re och det var svårt att tro att de skul­le döl­ja sin ki­rur­gis­ka pre­ci­sion ge­nom att lem­läs­ta si­na of­fer. Han­te­ring­en av krop­par­na ty­der istäl­let på att Jack drevs av en mor­bid, ra­san­de lust att full­stän­digt mas­sa­kre­ra krop­par­na. Jack var tro­ligt­vis en man som ha­ta­de kvin­nor. Det är själv­klart så att om en av de två lä­kar­na fak­tiskt var mör­da­ren, be­ty­der det att den and­ra mås­te ha va­rit oskyl­dig.

Han mid­natt, var på jakt ef­ter och ba­ra på hel­ger­na hög­ti­der. och un­der det ta­lar för att han jobbade ar­bets­ti­der, fredag, på van­li­ga mel­lan måndag och och mör­da­de på fri­ti­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.