Zo­diac-mör­da­ren

EN ME­DI­EKÅT GAL­NING SOM ALD­RIG FÅNG­A­DES, VARS TER­ROR SLU­TA­DE LI­KA PLÖTS­LIGT SOM DEN BÖR­JA­DE.

Världens Största Brottsmysterier - - Innehåll -

En me­di­ekåt mör­da­re und­vek la­gens långa arm.

Brit­tis­ka tid­ning­ar har haft en vik­tig roll i att fram­stäl­la se­ri­e­mör­da­re som my­to­lo­gis­ka mar­dröms­fi­gu­rer. År 1888 fick kniv­mör­da­ren i Lon­dons East End ök­nam­net Jack the Rip­per. Pressen fick ta emot mäng­der av brev och vy­kort som påstods kom­ma från den gal­ne mör­da­ren. Sam­ti­digt blev mor­den allt mer våld­sam­ma och blo­di­ga. Det­ta fick re­dak­tö­rer och jour­na­lis­ter att pis­ka upp en rik­tig me­di­estorm.

Den okän­de gär­nings­man­nen gick runt på ga­tor­na – osyn­lig och obe­märkt som ett spö­ke – re­do att stic­ka och skä­ra sig upp till top­pen av se­ri­e­mör­dar­nas värsting­lis­ta. Scot­land Yards de­tek­ti­ver var anings­lö­sa och såg hopp­löst på när den obe­räk­ne­li­ge gär­nings­man­nen be­gick allt mer bru­ta­la brott.

Så­väl la­gens långa arm som pressen och de vett­skräm­da in­vå­nar­na i Whi­te­cha­pel och res­ten av Lon­don var tvung­na att han­te­ra en ny typ av ga­len­skap: en mör­da­re ut­an någ­ra tyd­li­ga mo­tiv. Det var ”mord för skojs skull”, som det stod i ett av bre­ven.

Ing­et av med­de­lan­de­na från ”Sau­cy Jack” – den okän­de gär­nings­man­nen ha­de en mängd ök­namn förutom ”Rip­per”ti­teln – kom från mör­da­ren själv. Trots det blev se­ri­e­mör­da­ren som be­grepp en del av vår po­pu­lär­kul­tur som le­ver kvar än idag. En kon­se­kvens av att kre­a­ti­va skri­ben­ter låt­sa­des va­ra Jack blev att allt fler mör­da­re bör­ja­de an­vän­da tid­ning­ar­na för att ska­pa oro och ka­os. Dess­utom blev det lät­ta­re att be­trak­ta brot­ten som en lek. De här monst­ren kun­de nu bå­de gö­ra narr av polisen och pas­sa på att fram­stäl­la sig som kri­mi­nel­la ge­ni­er. ”Fånga mig om ni kan”, skröt Jack.

In­te al­la se­ri­e­mör­da­re krä­ver att få värl­dens ljus rik­ta­de mot sig, men en som gjor­de det var Ka­li­for­ni­ens Zo­diac-mör­da­re. Han äls­ka­de uppmärksamheten och viss­te myc­ket väl att mord, barslags­mål och krig är är de bäs­ta käl­lor­na till drama och ru­bri­ker. Sen­sa­tio­nel­la brott kan ock­så gö­ra un­der­verk för tid­ning­ar­nas upp­la­gor. Pre­cis som den hård­kok­ta ny­hets­man­nen Kirk Douglas sä­ger i Bil­ly Wil­ders sa­ti­ris­ka film ”Ace In The Ho­le” (1951): ”Inga ny­he­ter är go­da ny­he­ter.”

Det finns en del up­pen­ba­ra pa­ral­lel­ler mel­lan Zo­diacmör­da­ren och hans vik­to­ri­ans­ka kol­le­ga Jack. Bå­da om­ges av ryk­ten, kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er och lö­sa giss­ning­ar. Bäg­ge fal­len är of­fi­ci­ellt olös­ta, och be­trak­tas sam­ti­digt som de mest fa­sci­ne­ran­de se­ri­e­mör­dar­fal­len i vår kri­mi­nal­histo­ria. De bå­da gär­nings­män­nen såg dess­utom till att an­vän­da tid­nings­spal­ter­na som ta­lar­stol.

Idag är det dock tyd­ligt att Jack the Rip­per i stor grad var ett fan­ta­si­fos­ter som hjälp­te pressen att säl­ja lös­num­mer. Ba­ra ett el­ler två av de brev som Jack ska ha skic­kat vi­sa­de sig va­ra äk­ta. Zo­diac där­e­mot skrev långa brev till tid­ning­ar­nas ny­hets­che­fer som såg till att hål­la ho­nom kvar i me­di­er­nas ljus.

Med tan­ke på hur upp­märk­sam­hets­sö­kan­de Zo­diac var kan man tän­ka sig att han in­spi­re­ra­des av Jack the Rip­per.

Han var an­tag­li­gen myc­ket på­ver­kad av film, tv och vis­sa för­fat­ta­res verk. Vis­sa häv­dar att Agat­ha Christi­es ”The ABC Mur­ders” (1936) kan ha fun­ge­rat

HANS MORDTURNÉ SKUL­LE PLA­CE­RA HO­NOM I TOP­PEN AV LIS­TAN PÅ TI­DER­NAS VÄRS­TA FÖRBRYTARE

som en in­spi­ra­tions­käl­la. Vi kan i al­la fall an­ta att me­di­er­nas stän­di­ga re­fe­re­ran­de till ”Jack” hjälp­te ho­nom att ut­fö­ra sitt eget blo­di­ga fält­tåg. En mordturné som skul­le pla­ce­ra ho­nom i top­pen av lis­tan över ti­der­nas värs­ta förbrytare. När Zo­diac pra­ta­de så lyss­na­de al­la. Det var det hans makt be­stod av. Han var ef­fek­tiv och mål­med­ve­ten när han ge­nom­för­de si­na dåd, och skrat­ta­de åt po­li­sens frukt­lö­sa sö­kan­de ef­ter ho­nom.

”Det här är från Zo­diac” var en li­ka obe­hag­lig öpp­nings­re­plik som Jacks ”Från hel­ve­tet”, som skrevs med blodrött bläck och skic­ka­des till Ge­or­ge Lusk, med­bor­gar­gar­dets le­da­re i Whi­te­cha­pel.

Zo­diac bör­jar på La­ke Her­man Ro­ad

Kloc­kan el­va på kväl­len den 20:e de­cem­ber 1968 kör­de Stel­la Bor­ges ned­för La­ke Her­man Ro­ad, på väg mot Be­ni­ca i Ka­li­for­ni­en. Den här vägen var känd som ett po­pu­lärt ut­flykts­mål för unga par som vil­le pra­ta om li­vet (och kanske äg­na sig åt and­ra ak­ti­vi­te­ter), långt bort från för­äld­rar­na.

La­ke Her­man Ro­ad bin­der ihop Be­ni­ca och Val­le­jo. När Stel­la Bor­ges kör­de den kor­ta sträc­kan mel­lan hu­set och byn lys­te bi­lens strål­kas­ta­re upp en fruk­tans­värd syn i nat­ten: Två krop­par låg längst med väg­kan­ten på väg 10, en av­fart som led­de till ett pump­hus un­ge­fär en halv kilo­me­ter öst om La­ke Her­man Cot­tage. En två­fär­gad Nash Ram­b­ler från 1961 stod par­ke­rad bred­vid de liv­lö­sa krop­par­na.

Be­ni­ca lig­ger i de nord­li­ga de­lar­na av The Bay Area och grän­sar till Carqui­nez-sun­det i sö­der och Val­le­jo i ös­ter. En sen vin­ter­kväll någ­ra da­gar fö­re jul skul­le den ano­ny­ma kust­sta­den Be­ni­ca gå till histo­ri­en som Zo­diacmör­da­rens första brotts­plats.

År 1968 bod­de det runt 5 000 män­ni­skor på den söm­ni­ga lil­la or­ten, och det ha­de gått näs­tan tio år se­dan trak­ten se­nast hu­se­ra­de ett mord. Så när en gal­ning be­stäm­de sig för att skju­ta Bet­ty Lou Jen­sen (16) och Da­vid Fa­ra­day (17) till döds på de­ras första dejt kun­de var­ken lo­kal­be­folk­ning­en el­ler polisen för­stå var­för nå­gon skul­le be­gå ett så­dant fruk­tans­värt brott. Det var mord ut­an någ­ra mo­tiv.

Fa­ra­day och Jen­sen var bå­da sköt­sam­ma ung­do­mar som kom från ord­na­de hem. Jen­sen var en av sko­lans bäs­ta ele­ver och Fa­ra­day en duk­tig scout. Vem i all värl­den skul­le vil­ja ska­da dem?

Till skill­nad från vid se­na­re Zo­diac-mord fanns det inga över­le­van­de el­ler vitt­nen till brot­tet. En po­lis­pa­trull som stod par­ke­rad vid en En­co-sta­tion på East 2nd Stre­et var först på plats när Stel­la Bor­ges slog larm. Me­dan po­lis­bi­len kör­de upp till La­ke Her­man Ro­ad med ga­sen i bot­ten no­te­ra­de po­li­ser­na att inga and­ra bi­lar syn­tes till i nå­gon av rikt­ning­ar­na. De slog re­dan då fast att gär­nings­man­nen ha­de skyn­dat sig väs­terut mot Val­le­jo via La­ke Her­man Ro­ad.

Fa­ra­day sköts di­rekt när han gick ut ur bi­len. En ku­la ha­de gått in på hö­ger si­da av hu­vu­det och ex­plo­de­rat i hans skal­le. Jen­sen hit­ta­des åt­ta till tio me­ter från bi­len. Ton­å­ring­en ha­de för­sökt fly men mör­da­ren stop­pa­de hen­ne med fem skott i ryg­gen. Ba­ra ett av kul­hå­len, högt upp på ryg­gen, in­di­ke­ra­de att skot­ten av­fy­rats

på nä­ra håll. Om mör­da­ren in­te var duk­tig skytt, hur ha­de han då kla­rat av att träffa hen­ne på långt av­stånd i mörkret? Ha­de Zo­diac-mör­da­ren tej­pat fast en fick­lam­pa på vapnet för att kla­ra att pric­ka sitt of­fer?

De tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar­na från La­ke Her­man Ro­ad vi­sa­de si­na tyd­li­ga re­sul­tat: De åt­ta pa­tron­hyl­sor­na på platsen (två av tio ku­lor hit­ta­des ald­rig) var av ty­pen Su­per X.22 Long Ri­f­le am­mo 6 RH class. De av­fy­ra­des med au­to­mat­pi­stol av mo­del­len JC Hig­gins mo­dell 80.

Nu viss­te polisen vil­ken sorts va­pen mör­da­ren ha­de an­vänt mot det unga pa­ret, men de var långt från att fånga gär­nings­man­nen. Att hit­ta ett mo­tiv bakom dub­bel­mor­det tyck­tes va­ra än­nu läng­re bort.

Zo­diac slår till igen: Blue Rock Springs och La­ke Ber­ry­es­sa

Dar­le­ne Fer­rin (22) och Mi­ke Ma­geau (19) mör­da­des vid Blue Rock Spring på själ­vas­te na­tio­nal­da­gen, den 4:e ju­li 1969. Fram till nu ha­de dub­bel­mor­det vid La­ke Her­man setts som ett en­sta­ka dåd, men nu bör­ja­de man för­stå att det fanns ett möns­ter.

Fer­rin och Ma­geau ha­de par­ke­rat vid Blue Rock Springs i Val­le­jo när en ljus­brun Cor­vair el­ler möj­li­gen en Ford Mustang kör­de upp bakom dem. De an­tog att det var en po­lis och tog fram kör­kort och re­gi­stre­rings­be­vis. Då stor­ma­de plöts­ligt den okän­da man­nen fram till bi­len och bör­ja­de skju­ta ge­nom det öpp­na bil­fönst­ret. Mi­ke Ma­geaus kläd­val den här dagen räd­da­de an­tag­li­gen hans liv. Han ha­de på sig tre par byx­or, en t-shirt, tre trö­jor och en långär­mad skjor­ta. När polisen frå­ga­de ho­nom var­för han ha­de så myc­ket klä­der på sig i var­ma Ka­li­for­ni­en sva­ra­de han att han in­te vil­le att Dar­le­ne Fer­rin skul­le se hur ta­nig han var. Hans få­fänga skul­le allt­så vi­sa sig räd­da hans liv.

Ma­geau blev skju­ten i örat, ax­eln, arm­bå­gen och vänst­ra be­net. En ku­la gick in i nac­ken och pas­se­ra­de ut ge­nom bröst­kor­gen. Fle­ra skott gick rakt ige­nom hans kropp och träf­fa­de se­dan Dar­le­ne Fer­rin. När pa­rets skräck­slag­na skrik tyst­nat kom Zo­diac tillbaka och sat­te yt­ter­li­ga två ku­lor i dem. Fer­rin dog av ska­dor­na. Ma­geau överlevde mi­ra­ku­löst nog skot­ten och kun­de se­na­re ge vik­tig in­for­ma­tion om mör­da­ren till polisen i Val­le­jo.

Han be­skrev Zo­diac-mör­da­ren som en man i se­na 20- el­ler ti­di­ga 30-års­ål­dern, kraf­tig med ett runt ansikte och brunt hår. Nu ha­de polisen ett sig­na­le­ment på mör­da­ren.

Dess­utom ha­de Zo­diac själv ringt till polisen från en te­le­fon­ki­osk ba­ra någ­ra kvar­ter från po­lis­sta­tio­nen kloc­kan tju­go i ett på nat­ten. Kvin­nan som tog emot sam­ta­let minns sär­skilt man­nens mo­no­to­na röst. Det lät som att han ha­de övat in sitt med­de­lan­de, el­ler kanske läs­te upp det från en bit pap­per: ”Jag vill an­mä­la ett dub­bel­mord. Om ni kör un­ge­fär en halv kilo­me­ter ös­terut från Co­lum­bus Park Way mot par­ken kom­mer ni att hit­ta två ung­do­mar i en brun bil. Det var ock­så jag som dö­da­de det unga pa­ret för­ra året.”

Zo­diac av­slu­ta­de sam­ta­let med en av­skeds­häls­ning som gav kal­la kå­rar: Han bröt det mo­no­to­na ton­lä­get med ett lång­dra­get ”He­e­e­e­ej­dåååå” in­nan han la­de på.

DET LÄT SOM OM HAN HA­DE ÖVAT IN EL­LER LÄS­TE UPP MED­DE­LAN­DET

MIT­TEN Zo­diac skrev till pressen och er­kän­de mor­det på tax­i­chauf­fö­ren Paul Sti­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.