Ty­le­nol-för­gift­ning­ar­na

HUR TAR MAN LI­VET AV SJU MÄN­NI­SKOR PÅ FEM­TON TIM­MAR OCH KOM­MER UN­DAN MED DET? SVA­RET ÄR: AN­VÄND ”VARDAGSDROGEN” PARACETAMOL.

Världens Största Brottsmysterier - - Innehåll -

Sju dö­da på fem­ton tim­mar, inga miss­tänk­ta.

Bad­rums­dör­ren gick igen med en smäll i hu­set i stads­de­len Schaum­burg i nord­väst­ra Chi­ca­go. Ett ögon­blick se­na­re hör­de Den­nis Kel­ler­man en dov duns, som om nå­gon tappade nå­got i mar­ken. Han ro­pa­de till sin dot­ter: ”Ma­ry, är allt okej?” Han fick ing­et svar. Kloc­kan var halv sju på mor­go­nen den 29:e sep­tem­ber 1982 och Ma­ry var för­kyld. Hon kanske in­te ha­de hört ho­nom? Han pro­va­de igen: ”Ma­ry, är allt väl?” In­te hel­ler den här gång­en kom det nå­gon re­ak­tion från bad­rum­met. Den­nis tänk­te att det var bäst att kol­la lä­get, så han öpp­na­de dör­ren och tit­ta­de in i bad­rum­met. Där låg tolvå­ri­ga Ma­ry i sin py­ja­mas, med­vets­lös på gol­vet. Den­nis ring­de ome­del­bart ef­ter en am­bu­lans och den duk­ti­ge akut­sjuk­vår­da­ren Da­ve Sprung var på plats ba­ra någ­ra mi­nu­ter se­na­re. Han prö­va­de al­la möj­li­ga åter­uppliv­nings­för­sök och me­di­ci­ner för att Ma­ry skul­le åter­få med­ve­tan­det. Ingen­ting fun­ge­ra­de. In­te hel­ler lä­kar­na vid Alex­i­an Brot­hers Me­di­cal Cen­ter i Elk Gro­ve Vil­lage kun­de kom­ma fram till vad det var för fel på Ma­ry. Strax fö­re kloc­kan tio sam­ma mor­gon död­för­kla­ra­des Ma­ry Kel­ler­man. Det kan omöj­li­gen ha be­rott på en van­lig för­kyl­ning. De re­cept­fria smärt­stil­lan­de pill­ren hon tog kan hel­ler in­te ha va­rit död­li­ga.

Ty­le­nol-ter­rorn

Sam­ma dag, men i en an­nan del av sta­den – Ar­ling­ton Heights – stan­na­de Adam Ja­nus hem­ma från job­bet på grund av sjuk­dom. Det var tidig ef­ter­mid­dag och Adam ha­de häm­tat bar­nen på för­sko­lan. Den 27-åri­ge brev­bä­ra­ren kän­de sig då­lig och tog där­för ett par ex­tra star­ka Ty­le­nol (ett ame­ri­kanskt mär­ke av paracetamol-ta­blet­ter). När han gick till sov­rum­met för att läg­ga sig en stund me­dan pill­ren ver­ka­de snör­de hans hals ihop sig och han ram­la­de in i kö­ket med sto­ra and­nings­svå­rig­he­ter. Ba­ra nå­ga se­kun­der se­na­re låg han rak­lång på gol­vet med en knappt märk­bar puls. Adam Ja­nus kör­des i all hast in till in­ten­sivav­del­ning­en på Nort­hwest Com­mu­ni­ty Hospi­tal, där över­läka­ren Tho­mas Kim och hans me­di­cins­ka team gjor­de allt som stod i de­ras makt för att åter­uppli­va Ja­nus – ut­an re­sul­tat. Kloc­kan 15:15 på ef­ter­mid­da­gen kun­de in­te dok­tor Kim gö­ra myc­ket an­nat än att skri­va döds­at­tes­ten, med hjärt­stopp som döds­or­sak. Fa­mil­jen, som ha­de sam­lats vid Adams si­da, åk­te sorg­tyng­da tillbaka till hem­met. Det här vad dock in­te sista gång­en dok­tor Kim skul­le mö­ta Ja­nus-fa­mil­jen den här sorg­li­ga ons­da­gen. Mind­re än två tim­mar se­na­re, då Kim var på väg hem från ar­be­tet, fick han be­sked om att två med­lem­mar av fa­mil­jen var på väg till sjuk­hu­set i am­bu­lans. Han an­tog att det var den av­lid­nes för­äld­rar som fått kraf­ti­ga sorgre­ak­tio­ner. Na­tur­ligt­vis ha­de bå­de Adams mam­ma och pap­pa sett myc­ket ned­stäm­da ut när de läm­na­de sjuk­hu­set.

”Nej”, sa sjuk­skö­ters­kan: ”Det är hans bror, och de be­hand­lar hans svä­gers­ka ock­så”. Kim blev myc­ket över­ras­kad när han hör­de det­ta. Bå­da mås­te ha bli­vit akut sju­ka, trots att de ver­ka­de helt fris­ka när de åk­te från sjuk­hu­set. Nu käm­pa­de Stan­ley (25) och hans 19 år gam­la fru The­re­sa med sam­ma hems­ka symp­tom som Adam ha­de haft ba­ra någ­ra tim­mar ti­di­ga­re.

Nå­got var helt up­pen­bart fel. Tre unga med­lem­mar av sam­ma fa­milj blir in­te slump­mäs­sigt döds­sju­ka. Che­fob­du­cen­ten Ed­mund Do­nog­hue (som ti­di­ga­re sam­ma dag bli­vit in­for­me­rad om Ma­ry Kel­ler­mans miss­tänk­ta döds­fall) kon­tak­ta­des av polisen i Cook County. De vil­le ha myn­dig­hets­per­so­ner med me­di­cinsk kom­pe­tens på plats. Sjuk­skö­ters­kan He­len Jen­sen och utre­da­ren Nick Phi­sos skic­ka­des di­rekt till Ja­nus-fa­mil­jens hem, de kom dit kloc­kan åt­ta på kväl­len. En kvart se­na­re för­kla­ra­des Stan­ley Ja­nus död. Men i Ja­nus-hu­set såg allt ut att va­ra i sin ord­ning. I al­la fall vid första ögon­kas­tet.

En doft av man­del

Sjuk­skö­ters­kan bör­ja­de med att frå­ga ut Adam Ja­nus än­ka. Ef­ter att de kom­mit hem runt fem den kväl­len ha­de bå­de Stan­ley och hans fru ta­git två Ty­le­nol var. Pa­ret kol­lap­sa­de strax där­ef­ter. Jen­sen ploc­ka­de upp pil­ler­bur­ken och märk­te att det sak­na­des sex pil­ler. Adam, Stan­ley och The­re­sa ha­de ta­git två var, så det gick ihop. Det här kun­de in­te ses som nå­got över­ty­gan­de be­vis på egen hand, då do­sen Ex­tra-strenght Ty­le­nol var helt ofar­lig.

Jen­sen och Phi­sos åk­te tillbaka till Nort­hwest Com­mu­ni­ty Hospi­tal och pra­ta­de med dok­tor Kim på akut­mot­tag­ning­en. Un­der den kor­ta bil­tu­ren blev Jen­sen mer och mer över­ty­gad om att me­di­ci­nen låg bakom döds­fal­len. ”Här har du den skyl­di­ga”, sa Jen­sen och sat­te Ja­nus Ty­le­nol-burk på bor­det. Dok­tor Kim var in­te helt över­ty­gad och gick rast­löst fram och tillbaka i rum­met me­dan han grubb­la­de. Över­läka­ren fun­de­ra­de på al­la möj­li­ga och omöj­li­ga för­kla­ring­ar till det som hänt, men kom he­la ti­den tillbaka till sam­ma tan­ke: cy­anid. Men hur skul­le de kun­na be­vi­sa det? Det gick in­te att gö­ra så­da­na tes­ter på Nort­hwest Hospi­tal. I så fall mås­te han skic­ka blod­pro­ver­na till ett an­nat stäl­le.

Sam­ti­digt ring­de Phi­sos till polisen i Elk Gro­ve och bad dem skic­ka över Ty­le­nol-bur­ken från Kel­ler­mans till sjuk­hu­set. Som tur var togs ta­blet­ter­na om hand som en del av be­vis­ma­te­ri­a­let. När de kom kun­de Phi­sos slå fast att bå­de Kel­ler­mans och Ja­nus pil­ler ha­de sam­ma kon­troll­num­mer: MC2880.

Phi­sos ring­de ome­del­bart till Do­nog­hue och be­rät­ta­de om sin upp­täckt. ”Öpp­na bur­kar­na och luk­ta på in­ne­hål­let”,

DE RECEPT FRIA, SMÄRT­STIL­LAN­DE PILL­REN KAN OMÖJ­LI­GEN HA VA­RIT DÖD­LI­GA

kom­men­de­ra­de chefsob­du­cen­ten. Phi­sos öpp­na­de den första bur­ken och häll­de pill­ren över bor­det. En tyd­lig doft av bit­ter­man­del ström­ma­de in i hans näs­bor­rar. Pill­ren från den and­ra bur­ken luk­ta­de li­ka­dant. Bå­de Phi­sos och Do­nog­hue var nu över­ty­ga­de om att det var cy­anid i bur­kar­na.

Någ­ra tim­mar se­na­re, kloc­kan ett på nat­ten till tors­dag, kom svaren från la­bo­ra­to­ri­et som ha­de un­der­sökt dok­tor Kims blod­prov. Offren i Ja­nus-fa­mil­jen ha­de mel­lan 100 och 1000 gång­er den död­li­ga do­sen av cy­anid i blo­det. De ha­de ing­en chans att över­le­va.

Kloc­kan ett på för­mid­da­gen den 30:e sep­tem­ber möt­te Do­nog­hue en ad­vo­kat från John­son & John­son, en del av sam­ma kon­cern som Ty­le­nol-pro­du­cen­ten Mcneil Con­su­mer He­alt­h­ca­re. De gick till­sam­mans ige­nom labb­rap­por­ter­na. De skul­le snart be­hö­va gå ut till all­män­he­ten med si­na fynd, för att und­vi­ka fler döds­fall. Che­fen för Rätts­me­di­cins­ka in­sti­tu­tet i Cook County, Roy Da­mes, tog kon­takt med led­ning­en i John­son & John­son. Det sto­ra lä­ke­me­dels­bo­la­get drog sig för att gå ut med en of­fent­lig var­ning, men när Da­mes frå­ga­de di­rek­tö­ren för bo­la­get om en bätt­re lös­ning fick han ing­et svar.

Från him­mel till hel­ve­te

Det ar­ran­ge­ra­des i all hast en press­kon­fe­rens, där Da­mes var­na­de de boende i Cook County för att an­vän­da Ty­le­nol. Kloc­kan 15:00 be­stäm­de sig John­son & John­son för att åter­kal­la al­la Ty­le­nol-för­pack­ning­ar med kon­troll­num­mer MC2880, som ett steg i un­der­sök­ning­en av döds­fal­len. Ty­värr kom var­ning­en för sent för tre per­so­ner, som dog gans­ka kort ef­ter Kel­ler­man- och Ja­nus-döds­fal­len.

Fyr­barns­mam­man Ma­ry ”Lynn” Re­i­ner var hem­ma i Win­fi­eld – un­ge­fär fem mil från Ar­ling­ton Heights – till­sam­mans med det se­nas­te till­skot­tet till fa­mil­jen. Hon ha­de ont ef­ter föd­seln och be­stäm­de sig för att ta ett par Ty­le­nol. Ba­ra någ­ra se­kun­der se­na­re, kloc­kan kvart i fy­ra på ef­ter­mid­da­gen den 29:e sep­tem­ber, kol­lap­sa­de hon på gol­vet. Kloc­kan 09:30 näs­ta mor­gon kun­de lä­kar­na vid Cen­tral Du­page död­för­kla­ra 27-åring­en.

Tre tim­mar ef­ter att Re­i­ner fått i sig de cy­anid-täck­ta pill­ren, be­rät­ta­de bu­tiks­med­ar­be­ta­ren Ma­ry Mc­far­land (35) för si­na kol­le­gor att hon be­höv­de gå till bad­rum­met och ta nå­got mot sin hu­vud­värk. Pre­cis som i de and­ra fal­len hit­ta­des Ma­ry med­vets­lös en kort stund se­na­re. Hon drog sitt sista an­de­tag på Good Sa­ma­ri­tan Hospi­tal i Dow­ners Gro­ve, kloc­kan 03:15 nat­ten till tors­da­gen.

De gif­ti­ga Ty­le­nol-pill­rens sista of­fer skul­le bli den 35-åri­ga flyg­vär­din­nan Pau­la Prin­ce. Hon lan­da­de på Chi­ca­go O’ha­re In­ter­na­tio­nal Air­port ef­ter en ef­ter­mid­dags­f­light från Las Ve­gas. Hon stan­na­de till vid ett Wal­gre­ens-apo­tek på North Wells Stre­et på vägen hem mot sin lä­gen­het i Old Town. Kloc­kan var 21:30 när hon köp­te en burk Ty­le­nol.

Någ­ra da­gar se­na­re, fre­da­gen den 1:a ok­to­ber, kom polisen till lä­gen­he­ten på North La­sal­le Stre­et ef­ter att Prin­ces oro­li­ga

DE HIT­TA­DE EN ÖP­PEN TYLENOLBURK I BAD­RUM­MET OCH PAULAS LIK BA­RA NÅG­RA STEG BORT

sys­ter hört av sig. Pau­la ha­de in­te sva­rat på hen­nes sam­tal och flyg­vär­din­nan ha­de dess­utom in­te dykt upp på den re­tur­f­light som hon skul­le job­ba på. När po­li­ser­na kom till platsen hit­ta­de de en öpp­nad burk Ty­le­nol i bad­rum­met. Paulas kropp låg ba­ra någ­ra steg där­i­från. Hon ha­de in­te ens lyc­kats ta sig över trös­keln.

En åter­vänds­gränd

Det här var den första gång­en ett Ty­le­nol-döds­fall sked­de in­nan­för Chi­ca­go stads grän­ser. Tre tim­mar se­na­re, kloc­kan 20:00, in­for­me­ra­des borg­mäs­ta­re Ja­ne Byr­ne och po­lis­in­spek­tör Ri­chard Br­zeczek om döds­fal­let.

Ny­he­ten nåd­de snart Do­nog­hues folk i Cook County, där tox­i­ko­lo­gen som un­der­sökt blod­pro­ven kräv­de ome­del­ba­ra åt­gär­der. In­nan kloc­kan hun­nit bli 23:00 ha­de borg­mäs­ta­re Byr­ne kal­lat till en press­kon­fe­rens. Hon in­for­me­ra­de pressen om att al­la Ty­le­nol-pro­duk­ter skul­le tas bort från bu­ti­ker­nas sor­ti­ment.

Ef­ter en lång helg kun­de kom­mun­sty­ret i Chi­ca­go den 4:e ok­to­ber in­for­me­ra all­män­he­ten om en ny re­gel: Från och med nu skul­le al­la me­di­ci­ner som sål­des i sta­den bli sä­kert in­pac­ka­de så att det in­te gick att ma­ni­pu­le­ra in­ne­hål­let. Dagen ef­ter med­de­la­de John­son & John­son att al­la Ty­le­nol-pro­duk­ter skul­le åter­kal­las, med hopp om att und­vi­ka fler tra­ge­di­er.

Det blev ett stort på­drag för att re­da ut hur det här ha­de kun­nat ske. Men trots nog­gran­na un­der­sök­ning­ar kun­de man in­te se att nå­got gått fel i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Det här hand­la­de om mord.

Trots att en in­sats­styr­ka på 115 per­so­ner jobbade hårt med fal­let gick det in­te att hit­ta någon­ting som län­ka­de en gär­nings­man till det fruk­tans­vär­da brot­tet. Pau­la Prin­ce fanns med på apo­te­kets över­vak­nings­ka­me­ra när hon be­ta­la­de för Ty­le­no­len i kassan. Det fanns där­e­mot ing­et vi­de­o­ma­te­ri­al från gång­ar­na mel­lan hyl­lor­na på apo­te­ket. Där­för gick det in­te att sä­ga om nå­gon ha­de gjort nå­got med pil­ler­bur­kar­na.

När ok­to­ber när­ma­de sig sitt slut jobbade un­ge­fär 40 per­so­ner med po­lis­un­der­sök­ning­en, och kort där­ef­ter la­des fal­let ned. Det blev ett så kal­lat cold ca­se. Det skul­le hin­na gå 27 år in­nan myn­dig­he­ter­na i Il­li­no­is tog upp jak­ten på mör­da­ren igen. Det sked­de när FBI sam­la­de in Dna-pro­ver från kän­da kri­mi­nel­la, bland an­nat Una-bom­ba­ren Ted Kaczyn­ski (som till och från bod­de i Il­li­no­is 1982), i maj 2011. Det vi­sa­de sig dock va­ra en åter­vänds­gränd, och än idag är mör­da­ren okänd och på fri fot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.