VAR DET ETT INSIDERJOBB?

Världens Största Brottsmysterier - - Tupac Shakur -

Om man ska tro den ame­ri­kans­ka ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren Chris Rock var det fler män­ni­skor som såg Tu­pac Sha­kur­skjut­ning­en än det sista av­snit­tet av ”Se­in­feld”. Om det verk­li­gen ha­de va­rit sant är det kons­tigt att fal­let för­bli­vit olöst se­dan sen­som­ma­ren 1996. Trots att det finns li­te tvi­vel om att ”små­fis­ken” Or­lan­do An­der­son var skyl­dig så finns det fort­fa­ran­de många obe­sva­ra­de frå­gor.

Var det ba­ra en im­puls­hand­ling av en kränkt gäng­med­lem – en sista vålds­hand­ling i en lång­va­rig och blo­dig kon­flikt mel­lan ri­va­li­se­ran­de gäng? El­ler var det nå­gon som stod i skug­gor­na och drog i trå­dar­na? Om det var ett be­ställ­nings­mord, vem var i så fall upp­drags­gi­va­ren?

En te­o­ri fö­re­slår att Ma­ri­on ”Su­ge” Knight ha­de pla­ne­rat mor­det till­sam­mans med sin ad­vo­kat Da­vid Ken­ner. Or­sa­ken ska ha va­rit att hind­ra Tu­pac Sha­kur från att bry­ta sitt sam­ar­be­te med De­ath Row Re­cords. När Tu­pac Sha­kur döm­des för våld­täkt på ett kvinn­ligt fan 1995 pas­sa­de Knight på att an­vän­da be­söks­ti­den. Han såg sin möj­lig­het att få full kon­troll över den snabbt sti­gan­de stjär­nan på hip­hop-him­len. Skiv­bo­lags­che­fen sam­la­de snabbt ihop 1,4 mil­jo­ner dol­lar till bor­gen, så att Tu­pac skul­le slip­pa sit­ta in­spär­rad me­dan han vän­ta­de på att må­let skul­le kom­ma upp i rät­ten.

Som tack skrev Tu­pac kon­trakt med Knight om att pro­du­ce­ra tre al­bum. Han släpp­te sin fjär­de so­lo­ski­va ”All Ey­ez On Me” på De­ath Row Re­cords i feb­ru­a­ri 1996. Då ski­van var ett dub­be­lal­bum ha­de han re­dan upp­fyllt två tred­je­de­lar av sitt av­tal, och Tu­pac ha­de bör­jat pra­ta om att star­ta sitt eget skiv­bo­lag. Knight där­e­mot för­sök­te få de­lar av in­täk­ter­na från Tu­pacs mu­si­ka­lis­ka arv att gå till De­ath Row Re­cords fram­ö­ver.

Det kan ver­ka osan­no­likt att Knight skul­le an­li­ta en tor­ped för att mör­da Sha­kur, sin guld­gos­se. Sär­skilt med tan­ke på att skiv­bo­lagskung­en be­fann sig i sam­ma bil som rap­pa­ren. Trots allt var det ren tur att in­te han ock­så blev dö­dad av ku­lor­na som per­fo­re­ra­de BMW:N. I vil­ket fall som helst kan man sä­ga att det ha­de va­rit en risk­fylld och väl­digt ut­stu­de­rad stra­te­gi för att för­sö­ka få bort miss­tan­kar­na från en even­tu­ell in­bland­ning i då­det.

Ef­tersom inga av spå­ren led­de nå­gon­stans är det tvek­samt om vi nå­gon­sin kom­mer att få ve­ta vem som låg bakom skot­ten i Las Ve­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.