BRUTEN VÄN­SKAP

Världens Största Brottsmysterier - - Notorious B.i.g. -

Det är in­te helt klart var­för vän­ska­pen mel­lan Tu­pac och Big­gie av­slu­ta­des. Den in­led­des un­ge­fär sam­ti­digt som Big­gie släpp­te sitt de­bu­tal­bum ”Re­a­dy To Die” 1994. Då blev Broo­klyn­rap­pa­ren och hans mot­sva­rig­het i Los Ang­e­les go­da vän­ner. De träf­fa­des re­gel­bun­det när Sha­kur be­sök­te Washing­ton DC, och när Big­gie tog kurs mot L.A.

Men 1995 ham­na­de de två ar­tis­ter­na på var sin si­da i kon­flik­ten mel­lan väst- och öst­kust på den ame­ri­kans­ka hip­hop­sce­nen. I april­num­ret av Vi­be Ma­ga­zi­ne sam­ma år häv­da­de Tu­pac att Big­gie och Se­an Combs stod bakom ett rån i en skiv­stu­dio på Man­hat­tan. Un­der rå­net blev Tu­pac skju­ten fem gång­er och bestals dess­utom på smyc­ken och ju­ve­ler vär­da många tu­sen dol­lar. Trots att Big­gie be­fann sig på den adres­sen sam­ma da­tum ne­ka­de han till all in­bland­ning i rå­net.

Kon­flik­ten blos­sa­de upp på all­var i ju­ni 1996 när Tu­pac släpp­te sing­eln ”Hit ‘Em Up”. Tu­pac rap­par i den ex­pli­ci­ta lå­ten om hur han ha­de sex med Big­gi­es se­pa­re­ra­de fru, Faith Evans. För att gö­ra sa­ken än­nu vär­re be­skyll­de Tu­pac sin ri­val på ös­kus­ten för att ko­pi­e­ra hans stil och image.

Även om Big­gie in­te sva­ra­de di­rekt på be­skyll­ning­ar­na, så re­fe­re­rar han till Tu­pacs sex­u­el­la övertramp i Jay Z-lå­ten ”Broo­klyn’s Fi­nest”. När Tu­pac sköts ned på öp­pen ga­ta i Las Ve­gas den 7:e sep­tem­ber 1996 var det där­för många som trod­de att Big­ge stod bakom det he­la, som en blo­dig hämnd för hans krän­kan­de ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.