DE TYS­TA MOR­DEN

Världens Största Brottsmysterier - - Aleksandr Litvinenko -

”Min son dog igår”. Sor­gen var märk­bar i Walt­her Litvi­nen­kos röst och han fort­sat­te: ”Han dog av en atom­bomb som är så li­ten att du in­te kan se den”.

I bör­jan för­bluf­fa­des lä­kar­na av Litvi­nen­kos till­stånd. Det var först när blod- och urin­pro­ver skic­ka­des till Stor­bri­tan­ni­ens Ato­mic We­a­pons Establish­ment (AWE) och tes­ta­des för ra­di­o­ak­ti­va äm­nen som de fick ett ge­nom­brott. Det var en ren till­fäl­lig­het att en fors­ka­re vid AWE som in­te ha­de nå­got med Litvi­nen­ko-fal­let att gö­ra hör­de ett sam­tal om en ”topp” som ha­de upp­stått i prov­re­sul­ta­ten från gam­ma­spekt­ro­sko­pin. Den här fors­ka­ren ha­de av en hän­del­se ti­di­ga­re ar­be­tat i det brit­tis­ka atom­pro­gram­met. Han kun­de där­för kopp­la re­sul­ta­ten till gam­ma­strål­ning från po­lo­ni­um-210 som var en vik­tig be­stånds­del i de första atom­bom­ber­na.

Po­lo­ni­um är en starkt ra­di­o­ak­tiv iso­top. Den är osyn­lig, omöj­lig att upp­täc­ka och myc­ket död­lig om du får den i dig. Ob­duk­tio­nen av Alek­sandr Litvi­nen­ko be­skrevs av in­ri­kes­de­par­te­men­tets pa­to­log, dr. Nat­hali­en Ca­ry, som ”den far­li­gas­te som nå­gon­sin ge­nom­förts i väst­värl­den”. Ca­ry och hans kol­le­gor an­vän­de skydds­dräk­ter där det he­la ti­den pum­pa­des in fil­tre­rad luft. Re­sul­ta­ten av un­der­sök­ning­en vi­sa­de att po­lo­ni­um-210 ut­an tvi­vel ha­de an­vänts för att dö­da Litvi­nen­ko. Poloniumet kun­de spå­ras tillbaka till ett kärn­kraft­verk i de rys­ka Ural­ber­gen och ha­de an­tag­li­gen fram­ställts i Sa­rov, en stängd forsk­nings­stad. Till slut kun­de allt­så äm­net an­vän­das som en li­tet, bär­bart va­pen.

Att hit­ta den som höll i trå­dar­na för mor­det på Alek­sandr Litvi­nen­ko är be­tyd­ligt svå­ra­re, rent be­vis­mäs­sigt. Men i de ut­ta­lan­den Litvi­nen­ko gjor­de till en vän in­nan han dog (se bör­jan av ar­ti­keln) var det tyd­ligt vem han själv me­na­de ha­de god­känt an­vän­dan­det av ”den lil­la atom­bom­ben”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.