HJÄLP FRÅN GRA­VEN?

Världens Största Brottsmysterier - - Beaumont-barnen -

Beau­mont–bar­nens försvinnande led­de till en glo­bal me­di­estorm. En som var sär­skilt in­tres­se­rad av fal­let var Ge­rard Cro­i­set, en synsk pa­rapsy­ko­log från Ne­der­län­der­na. I no­vem­ber 1966 res­te han till Austra­li­en för att hjäl­pa till i ut­red­ning­en. Trots att polisen var skep­tisk till hans med­ver­kan pres­sa­des de hårt för att de ens tog ho­nom på all­var. En väl­bär­gad af­färs­man be­stäm­de sig för att stå för hans lön.

Den syns­ke pa­rapsy­ko­lo­gens historia änd­ra­de sig he­la ti­den och för­de stän­digt polisen på nya vil­lo­vä­gar. Ett av hans mest kän­da på­stå­en­den var att bar­nen låg be­grav­da un­der en la­ger­bygg­nad i när­he­ten av hem­met. Det­ta ha­de va­rit en bygg­ar­bets­plats vid tid­punk­ten för för­svin­nan­det. Cro­i­set me­na­de att krop­par­na ha­de be­gravts un­der ny be­tong i res­ter­na av en gam­mal ka­kel­ugn. Myn­dig­he­ter­na be­ta­la­de 40 000 dol­lar för att ri­va bygg­na­den men de hit­ta­de inga kvar­le­vor el­ler någ­ra som helst spår av bar­nen på platsen.

Den här of­fent­li­ga för­öd­mju­kel­sen gjor­de att Cro­i­sets ryk­te var helt för­stört un­der fle­ra år. Han ha­de dock mer tur på 70-ta­let då han flögs till To­kyo för att hit­ta ett för­svun­net barn. Ef­ter hans instruktioner kun­de polisen fak­tiskt hit­ta krop­pen. Cro­i­set fick yt­ter­li­ga­re ett upp­drag i Ja­pan år 1976 då han an­ställ­des av en tv­sta­tion för att hit­ta en för­svun­nen sju­å­rig flicka. Han be­rät­ta­de att hen­nes kropp låg ”fly­tan­de i en in­sjö i när­he­ten av sitt hem, nä­ra en bryg­ga vid en gul ut­stic­kan­de struk­tur”. Flic­kan hit­ta­des se­na­re i en när­lig­gan­de re­ser­vo­ar med ett gul­må­lat vat­ten­torn.

Lag­ret i Ade­lai­de revs del­vis år 1996 och man le­ta­de än­nu en gång ef­ter bar­nen. Men inga led­trå­dar hit­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.