MICHAEL ROC­KE­FEL­LERS ARV

Världens Största Brottsmysterier - - Michael Rockefeller -

Det har gått mer än 50 år se­dan Michael Roc­ke­fel­ler för­svann och värl­den vill fort­fa­ran­de ve­ta vad det var som hän­de. Drunknade han? El­ler blev han dö­dad av en stam i Nya Gu­i­nea och se­dan uppä­ten som en hämnd för ett an­grepp mot As­mat­stam­men någ­ra år ti­di­ga­re? Oav­sett vad som egent­li­gen hän­de har fal­let ska­pat ett be­stå­en­de in­tryck. No­vel­ler, sång­er och ro­ma­ner har skri­vits om ho­nom. Jeff Co­hen gjor­de pjä­sen The Man Who Ate Michael Roc­ke­fel­ler som var ba­se­rad på no­vel­len med sam­ma namn av Christop­her Sto­kes. Fil­men Wel­come To The Jung­le hand­lar om en grupp som par­vis re­ser iväg för att le­ta ef­ter ho­nom och istäl­let mö­ter sin egen

död. Myste­ri­et om Roc­ke­fel­ler och As­mat-fol­ket ska­ka­de en hel värld på 60-ta­let, och än idag in­spi­re­ras me­dia av hans öde.

Roc­ke­fel­lers min­ne hedras även av aka­de­mi­ker­na. Har­vards uni­ver­si­tet, där Roc­ke­fel­ler stu­de­ra­de, har de­lat ut ett med­lem­skap i en för­e­ning till min­ne av Michael C. Roc­ke­fel­ler var­je år se­dan 1968. Med­lem­ska­pet delas ut till en hand­full lo­van­de och kun­skaps­törs­tan­de stu­den­ter som pre­cis som Roc­ke­fel­ler får möj­lig­het att åka ut på ex­pe­di­tio­ner och för­dju­pa sig i en an­nan kultur. Dess­utom har Metro­po­li­tan i New York en ut­ställ­ning som en hyll­ning till Roc­ke­fel­ler och hans sista ex­pe­di­tion. Nel­son Roc­ke­fel­ler har do­ne­rat många av de konst­hant­verk som so­nen sam­la­de på, där­ibland en sköld, ce­re­mo­ni­el­la sta­var, hel­kropps­mas­ker och trä­skulp­tu­rer. Det här är någ­ra av de verk man kan tit­ta när­ma­re på i Michael C. Roc­ke­fel­lers sto­ra sam­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.