VÅR FAN­TAS­TISK A PLANET

Vår fantastiska planet - - Välkommen! - ANDREW RIDGWAY

Hej och välkommen till Vår fan­tas­tis­ka Planet, en 144-si­dig gui­de till vår fan­tas­tis­ka planet. Till skill­nad från vad som på­stås i många hi­sto­ris­ka skrif­ter tror vi att det finns be­tyd­ligt fler än ba­ra sju un­der­verk. Fak­tum är att vi här har sam­man­ställt över 50 häp­nads­väc­kan­de ex­em­pel.

Vår världs un­der­verk upp­trä­der i al­la tänk­ba­ra skep­na­der och stor­le­kar – från det enor­ma ber­get Mount Eve­rest till män­ni­skans tek­nis­ka in­no­va­tio­ner i form av ofatt­bart små na­no­ro­bo­tar. I det här bo­ka­si­net får du ta del av fa­sci­ne­ran­de fak­ta bakom kon­struk­tions­mäs­si­ga un­der­verk som den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen och Machu Pic­chu, mi­rak­ler från na­tu­ren som ex­em­pel­vis svär­mar och hyd­ro­ter­mis­ka skor­ste­nar, mänsk­li­ga på­fund som peng­ar och språk, och in­te minst spän­nan­de fö­re­te­el­ser på vår planet som vul­ka­ner och po­lar­s­ken.

[email protected]­tu­re­net.com @SciUn­co­ve­red

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.