Ter­ra­kot­taar­mén ......................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Alex Cox

Ki­nas förs­ta kej­sa­re om­gav sin sista vi­loplats med en av de mest ut­smyc­ka­de sam­ling­ar av gju­ten le­ra som nå­gon­sin har upp­täckts. Den im­po­ne­ran­de

Ibland kan man in­te lå­ta bli att skry­ta – även i li­vet ef­ter det­ta. Egyp­tens härs­ka­re stal kanske sho­wen med de ut­stu­de­ra­de py­ra­mi­der­na i Gi­za, men Ki­nas förs­ta kej­sa­re, Qin Shi Hu­ang­di, be­stäm­de sig för att han be­höv­de li­te säll­skap i döds­ri­ket. För att in­te ris­ke­ra att bli över­träf­fad av nå­gon lät han tu­sen­tals uni­ka sol­da­ter och häs­tar i na­tur­lig stor­lek föl­ja ho­nom i gra­ven.

Ar­be­tet med hans mau­so­le­um på­bör­ja­des när han be­steg tro­nen vid en­dast 13 års ål­der. Det var nog gans­ka läg­ligt. Hans far härs­ka­de ba­ra i tre år och Qin själv – som in­te bac­ka­de för att fö­ra krig för ett enat Ki­na – över­lev­de minst tre mord­för­sök. Det 38-åri­ga pro­jek­tet slut­för­des någ­ra år ef­ter hans död, vil­ken påstods ha be­rott på kvick­sil­ver­för­gift­ning or­sa­kad av pil­ler som skul­le ge ho­nom evigt liv. Ter­ra­kot­ta­sol­da­ter­nas an­sik­ten vän­des mot ös­ter där Qins er­öv­ra­de sta­ter var be­läg­na.

Oupp­täckt ar­mé

Otro­ligt nog för­blev ar­mén oupp­täckt än­da till 1974 då lant­bru­ka­re som gräv­de en brunn ös­ter om Xi’an i Shaanxi-pro­vin­sen, om­kring en och en halv kilo­me­ter från kej­sa­rens grav­hög, fann en ter­ra­kot­ta­fi­gur. Ki­ne­sis­ka ar­ke­o­lo­ger upp­täck­te en hel hord 15 meter un­der mar­ken. Qins grav­kam­ma­re som är be­lä­gen in­till gro­par­na med sta­ty­er­na för­blir för­seg­lad i syf­te att be­va­ra de ar­te­fak­ter som tros fin­nas där.

Ter­ra­kot­taar­mén var in­te in­takt när den upp­täck­tes och ar­ke­o­lo­ger fort­sät­ter ar­be­tet med att puss­la ihop bi­tar­na 40 år ef­ter upp­täck­ten. Ut­ställ­ning­ar run­tom i värl­den med ter­ra­kot­taar­mén är all­tid po­pu­lä­ra. Själ­va gro­pen är i regel stängd för be­sö­ka­re, bort­sett från för ut­länds­ka di­plo­ma­ter.

”Ter­ra­kot­ta­sol­da­ter­nas an­sik­ten vän­des mot ös­ter där Qins er­öv­ra­de sta­ter var be­läg­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.