De älds­ta livs­for­mer­na ..........

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Andrew Gre­go­ry

De här livs­for­mer­na har gjort det –

Män­ni­skans livs­längd har ökat allt mer un­der det se­nas­te år­hund­ra­det. Men sam­ti­digt som vi le­ver läng­re än de fles­ta va­rel­ser runt om­kring oss, som kat­ter, hun­dar och bo­skap, lig­ger vi långt ef­ter jät­tesköld­pad­dan. Den älds­ta man kän­ner till, Ad­wai­tya, dog 225 år gam­mal på ett zoo i In­di­en och är det älds­ta do­ku­men­te­ra­de land­dju­ret.

Old Tjik­ko

Hur im­po­ne­ran­de det än är så är det ingen­ting jäm­fört med träd som kan bli tu­sen­tals år gam­la. Den älds­ta kän­da or­ga­nis­men på jor­den är fak­tiskt svensk.

Fu­lufjäl­let i Da­lar­na. Den upp­täck­tes av en fors­ka­re som döp­te trä­det till Old Tjik­ko ef­ter sin bort­gång­na hund.

Sin ål­der till trots är Old Tjik­ko in­te så myc­ket att se på. Den är ba­ra fem meter hög och är gans­ka tunn jäm­fört med med de gi­gan­tis­ka red­wood-trä­den i Ka­li­for­ni­en el­ler Stor­bri­tan­ni­ens gam­la ekar. Det som gör Old Tjik­ko så spe­ci­ell döl­jer sig un­der mar­ken: dess rot­sy­stem. Ra­di­okar­bon­da­te­ring har av­slö­jat att den älds­ta ro­ten Gra­nar kan klo­na sig och Old Tjik­ko har gjort det tre gång­er. Des­sa röt­ter är 9 000, 5 660 re­spek­ti­ve 375 år gam­la.

Jät­tesköld­pad­dan kan le­va i hund­ra­tals år, men de älds­ta or­ga­nis­mer­na på pla­ne­ten är väx­ter. ”Den älds­ta kän­da or­ga­nis­men på som står på Fu­lufjäl­let i Da­lar­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.