Ka­nal­tun­neln ..............................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Ian Even­den

Att re­sa mel­lan Eng­land och Frank­ri­ke ut­an att bli in­gen­jörs­mäs­si­ga mäs­ter­ver­ket Ka­nal­tun­neln.

Ka­nal­tun­neln kny­ter sam­man Fol­kesto­ne i Stor­bri­tan­ni­en med Co­quel­les nä­ra Ca­lais i Frank­ri­ke och för­tjä­nar att klas­sas som ett av den mo­der­na värl­dens un­der­verk (och in­te en­bart för att den ut­sågs till det av Ame­ri­can So­ci­e­ty of Ci­vil Engi­ne­ers 1994).

Det finns en läng­re land­tun­nel i Ja­pan, men Ka­nal­tun­neln har re­kor­det för värl­dens längs­ta tun­nel­sträc­ka un­der vat­ten med si­na 39 kilo­me­ter på ett medel­djup av 45 meter un­der havs­bot­ten.

Tun­neln be­står av tre de­lar: två en­kel­spå­ri­ga tunn­lar och en cen­tral ser­vice­tun­nel. När ar­be­tet på­bör­ja­des 1988 fanns det ba­ra en an­nan un­der­vat­tens­tåg­tun­nel i värl­den. Över 15 000 män­ni­skor ar­be­ta­de med pro­jek­tet och el­va enor­ma tun­nel­bor­rar an­vän­des för att ta sig ige­nom havs­bott­nen av kalk­sten. Spil­let skic­ka­des ut bakom dem och tunn­lar­na kläd­des in­vän­digt med be­tong. Bor­rar­na ar­be­ta­de bå­de från den brit­tis­ka och den frans­ka si­dan och möt­tes halv­vägs den 30 ok­to­ber 1990.

Den 14 no­vem­ber 1994 öpp­na­des tun­neln för all­män­he­ten och i dag fär­das tåg i tun­neln med en me­del­has­tig­het av 160 km/h. Den har en an­slu­tan­de lin­je, High Speed 1, som kny­ter sam­man ter­mi­na­len i Fol­kesto­ne med St Pancras sta­tion i Lon­don med en has­tig­het av upp till 270 km/h.

Un­der 2012 trans­por­te­ra­des to­talt 18,2 mil­jo­ner pas­sa­ge­ra­re och 20 mil­jo­ner ton last mel­lan län­der­na – allt det­ta ut­an att nå­got blev blött.

”Den 14 no­vem­ber 1994 öpp­na­des tun­neln för all­män­he­ten och idag fär­das tåg i tun­neln med en me­del­has­tig­het

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.