Dju­rens syn­sin­ne ......................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Tim Hard­wick

Syn­sin­net är av­gö­ran­de när det gäl­ler över­lev­na­den för de fles­ta djur. Fak­tum är att ögat är det mest kom­plexa och raf­fi­ne­ra­de or­ga­net näst ef­ter hjär­nan.

Det be­ror på att na­tu­ren har fin­sli­pat syn­sin­net se­dan för­kam­brisk tid - allt­så i cir­ka 600 mil­jo­ner år.

En­ligt fors­ka­re var det små havs­va­rel­ser, hyd­ras, som var först med att ut­veck­la ljus­käns­li­ga cel­ler. Det hand­la­de in­te om spe­ci­a­li­se­ra­de vi­su­el­la or­gan, ut­an de satt i mun­nen som hjälp­me­del för att sö­ka ef­ter by­ten (vis­sa djur äter tyd­li­gen med ögo­nen). Mu­ta­tio­ner i ge­nen op­sin gjor­de att des­sa cellre­cep­to­rer in­te­ra­ge­ra­de med oli­ka pro­te­i­ner på nya sätt - in­ter­ak­tio­ner som lig­ger till grund för den mo­der­na män­ni­skans syn.

Hök­syn

Det mänsk­li­ga ögat fun­ge­rar som en ka­me­ra med en lins som pro­ji­ce­rar bil­der på det ljus­käns­li­ga mem­bran som klär in­si­dan av tapp­cel­ler per kvadrat­mil­li­me­ter i nät­hin­nan kan ur­skil­ja runt 10 mil­jo­ner fär­ger – men det blek­nar i jäm­fö­rel­se med hö­kens fan­tas­tis­ka syn­för­må­ga.

kvadrat­mil­li­me­ter och till skill­nad från hos män­ni­skan har var­je tapp en in­di­vi­du­ell nerv­tråd som kopp­lar sam­man den med få­gelns hjär­na, vil­ket gör ögat åt­ta gång­er käns­li­ga­re. In­te nog med det, ut­ö­ver det trikro­ma­tis­ka (rött, grönt och blått) ljus­spektru­met som vi upp­fat­tar, kan många fåg­lar ock­så se ult­ra­vi­o­lett och flu­o­re­sce­ran­de ljus, vil­ket gör att de lät­ta­re kan upp­täc­ka tänk­ba­ra part­ners par­nings­dräk­ter och spår från po­ten­ti­el­la by­ten.

In­sekts­ö­gon

Fåg­lar är in­te de en­da djur som över­träf­far vår syn­för­må­ga. Bin kan se en hel värld av ult­ra­vi­o­let­ta möns­ter i blom­mors kron­blad och kan an­vän­da des­sa som kar­tor för att hjäl­pa dem att hit­ta till si­na fa­vo­rit­stäl­len

med nek­tar. Bin kan upp­fat­ta rö­rel­ser med in­ter­val­let 1/300 av en se­kund (jäm­fört med det mänsk­li­ga ögat som kan upp­fat­ta 1/10 av en se­kund). Det in­ne­bär att om de skul­le se Ett små­kryps liv på bio skul­le de kun­na ur­skil­ja var­je bildru­ta som pro­ji­ce­ra­des på du­ken. Med si­na fem sam­ver­kan­de ögon

– tre som ur­skil­jer ljus­styr­ka och två som ur­skil­jer rö­rel­ser, var och ett med om­kring syn­fält än vad vi män­ni­skor har.

In­te il­la för en an­språks­lös in­sekt. Men det är ing­et mot den tro­pis­ka spin­deln de­i­no­pi­dae – dess ögon är så käns­li­ga för ljus att mem­bra­net som täc­ker dem för­störs vid gry­ning­en och för­ny­as var­je natt, vil­ket ger så ef­fek­tiv natt­syn att till och med kat­ter, ha­jar och ugg­lor ham­nar i skug­gan.

Hö­kens öga är åt­ta gång­er käns­li­ga­re än män­ni­skans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.