Dju­rens dofts­in­ne.....................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Matt Han­son

Många va­rel­ser har ut­veck­lat ett ex­tra­or­di­närt lukt­sin­ne. Det hjäl­per in­te ba­ra va­rel­ser­na själ­va att ja­ga och und­vi­ka rov­djur – det kan ock­så an­vän­das för att hjäl­pa oss män­ni­skor.

Djur­ri­ket är fullt av va­rel­ser som har ett ut­omor­dent­ligt skarpt lukt­sin­ne.

De­ras fram­stå­en­de lukt­för­må­ga är först och främst en nöd­vän­dig­het (oav­sett om det gäl­ler jakt el­ler att und­vi­ka rov­djur), men ny forsk­ning vi­sar hur vik­tigt dofts­in­net är för en arts ut­veck­ling – in­te ba­ra för över­lev­nad, ut­an även ur ett so­ci­alt per­spek­tiv.

Dju­rens ex­cep­tio­nel­la lukt­sin­ne kan ock­så an­vän­das för att hjäl­pa män­ni­skor. Spår­hun­dar an­vänds tra­di­tio­nellt i jakt, och de har ock­så bli­vit ett ovär­der­ligt verk­tyg för po­li­sen när det gäl­ler att upp­täc­ka dro­ger, ex­plo­si­va äm­nen och till och med olag­li­ga mo­bil­te­le­fo­ner som smugglas in i fäng­el­ser. Hun­dar kan ock­så an­vän­das för att skyd­da utrot­nings­ho­ta­de ar­ter: en spring­er spa­ni­el som he­ter To­by är ut­bil­dad av den brit­tis­ka ar­mén för att hjäl­pa uni­ver­si­te­tet i Stir­ling att hit­ta den brit­tis­ka hum­lan som är utrot­nings­ho­tad.

En hund har om­kring 230 mil­jo­ner käns­li­ga lukt­cel­ler i no­sen, jäm­fört med en män­niskas fem mil­jo­ner. Det­ta gör att hun­dar kan iso­le­ra spe­ci­fi­ka dof­ter, även när de är om­giv­na av and­ra star­ka dof­ter. På många vis har hund­no­sen ut­veck­lats till den per­fek­ta luk­tan­ord­ning­en, den ur­skil­jer dof­ter i luf­ten och på mar­ken och an­vän­der re­cep­to­rer för att skic­ka in­for­ma­tion till doft­cent­rum i hjär­nan.

Si­mu­le­ra­de dof­ter

Djur kan ock­så hjäl­pa oss att ska­pa tek­nik som lå­ter oss kom­pen­se­ra för vårt eget sva­ga­re lukt­sin­ne. Ha­jens för­må­ga att upp­täc­ka en drop­pe blod i vatt­net upp till en kilo­me­ter bort har länge fa­sci­ne­rat fors­ka­re. Dr Jo­nat­han Cox vid Uni­ver­si­ty of Bath har ett sär­skilt in­tres­se i att be­na ut hur ha­jens in­tri­ka­ta lukt­sin­ne fun­ge­rar. För att gö­ra det har ett fors­kar­lag ska­pat en 3D-mo­dell av en ham­mar­hajs hu­vud och näs­gång­ar med hjälp av en myc­ket ex­akt mikro-CTs­kan­ner. Den kom­plexa mo­del­len pla­ce­ra­des se­dan i en si­mu­le­rings­tank med en li­ten drop­pe fär­gäm­ne i vatt­net. Mo­del­len flyt­ta­des från si­da till si­da för att si­mu­le­ra hur ha­jar­na gör när de luk­tar, och fors­kar­na kun­de se hur vatt­net flö­da­de ge­nom näs­gång­ar­na. Att få en bätt­re för­stå­el­se för hur ha­jens otro­ligt in­tri­ka­ta nos fun­ge­rar kan hjäl­pa oss att ska­pa och ut­veck­la tek­ni­ker som bi­drar till att vi kan upp­täc­ka ke­mi­ka­li­er i vat­ten för­or­sa­ka­de av till ex­em­pel mil­jö­för­ore­ning­ar el­ler ter­ro­rism.

”Spår­hun­dar har bli­vit ett ovär­der­ligt verk­tyg för po­li­sen när det gäl­ler att upp­täc­ka dro­ger, ex­plo­si­va äm­nen och till och med olag­li­ga mo­bil­te­le­fo­ner som smugglas in i fäng­el­ser.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.