Vin­ter­dva­la ..................................

Vår fantastiska planet - - Innehåll -

Oli­ka djur har oli­ka stra­te­gi­er för att han­te­ra ky­la – vis­sa av dem är gans­ka otro­li­ga.

Om en män­ni­ska skul­le fry­sa ned sin kropp skul­le det le­da till för­frys­ning och för­mod­li­gen dö­den. ge­nom­fryst när det blir kallt, och se­dan ti­nar upp på vår­kan­ten ut­an att de tar ska­da.

Till ex­em­pel skogs­gro­dan som le­ver i Nor­da­me­ri­ka. Den går i ide un­der vin­ter, gömd un­der löv. Den har ”kärn­pro­te­in” i sitt blod som, när kropps­tem­pe­ra­tu­ren sjun­ker

gro­dans cel­ler till blo­det där det fry­ser. Det sko­nar cel­ler­na från de ska­dor som skul­le kun­na or­sa­kas om is­kri­stal­ler bil­da­des i dem. Vatt­net i cel­ler­na er­sätts av urea och en soc­ker­hal­tig väts­ka som pro­du­ce­ras av gro­dans le­ver.

I det här till­stån­det vi­sar gro­dan ing­en hjärt- el­ler hjärn­ak­ti­vi­tet. Forsk­ning vid Car­le­ton Uni­ver­si­ty i Ot­ta­wa, Ka­na­da, vi­sar att när tem­pe­ra­tu­ren bör­jar sti­ga tar det om­kring 20 mi­nu­ter för isen att smäl­ta i gro­dans cir­ku­la­tions­sy­stem. Ef­ter yt­ter­li­ga­re 20–30 mi­nu­ter slår hjär­tat.

gång­er un­der ett år.

Ned­frys­ning har bli­vit en av­gö­ran­de del av gro­dans liv. Om det är för varmt blir den in­te ned­fryst och be­hö­ver mat un­der he­la vin­tern. Ma­ten är knapp den ti­den på året, så gro­dan lö­per stör­re risk att dö än om den är i sitt ned­frys­ta till­stånd.

OVAN Skogs­gro­dan över­le­ver ned­frys­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.