Sto­ne­henge.................................

Vår fantastiska planet - - Innehåll -

Sto­ne­henge är Eng­lands mest be­röm­da för­hi­sto­ris­ka ar­te­fakt. Kon­struk­tio­nen är en ma­ka­lös in­gen­jörs­pre­sta­tion med ett myc­ket mys­tiskt för­flu­tet.

Det finns ing­en ned­teck­nad do­ku­men­ta­tion som be­rät­tar var­för el­ler hur for­ma­tio­nen bygg­des och den trot­sar det vi vet om då­ti­dens tek­nis­ka be­gräns­ning­ar. Den är ett myste­ri­um som kanske ald­rig kom­mer att lö­sas och my­ter­na och le­gen­der­na den har gett upp­hov till är be­tyd­ligt fler än sten­bum­ling­ar­na som står på plat­sen i dag.

Sto­ne­henge ska­pa­des i tre fa­ser. Fas ett var en cir­ku­lär vall med ett om­slu­tan­de di­ke som ska­pa­des om­kring 3100 Ex­akt 56 hål med en di­a­me­ter på cir­ka en meter gräv­des. Det har spe­ku­le­rats myc­ket kring hå­len (som kal­las Aubrey-hå­len ef­ter forn­fors­ka­ren John Aubrey som upp­täck­te dem). Var­för gräv­des de och av vil­ka Hälf­ten vi­sa­de sig in­ne­hål­la kre­me­ra­de mänsk­li­ga läm­ning­ar vil­ket an­ty­der att plat­sen kanske var en grav­plats. Det är möj­ligt att de upp­re­pa­de gång­er har fyllts och grävts ur vil­ket bi­drar till oklar­he­ten. Aubrey fö­reslog att det kan ha stått träpå­lar i hå­len, och upp­täck­ten av ne­o­li­tis­ka trä­for­ma­tio­ner (som det när­lig­gan­de Wood­henge) ger visst stöd åt te­o­rin.

Mys­te­ri­et med ste­nar­na

två in­led­des med res­ning­en av 82 ste­nar av do­le­ri­te (även känd som blås­ten på grund av fär­gen ste­nen får vid vä­ta). Otro­ligt nog ver­kar des­sa ste­nar ha kom­mit från Pre­se­li Hills i Wa­les – en plats som lig­ger 25 mil bort. De kan ha kom­mit till Eng­land med en gla­ciär som se­dan länge har smält el­ler så trans­por­te­ra­des de med hjälp av rul­lar och flot­tar. Ett ex­pe­ri­ment som ut­för­des 2001 på da­gens mo­der­na vägar vi­sa­de att det mås­te ha va­rit oer­hört svårt att flyt­ta på sten­bloc­ken på det sät­tet.

Om­kring 2000 f.Kr. kom­plet­te­ra­des Sto­ne­henge med de störs­ta ste­nar­na som är av sand­sten, de pla­ce­ra­des i en ytt­re cir­kel. Sten­bum­ling­ar­na trans­por­te­ra­des 3 mil från Marl­bo­rough Downs, och det kan en­dast ha ut­förts med slä­dar, rep och rul­lar. Uppskatt­nings­vis 500 män mås­te ha krävts för att flyt­ta en en­da sten på det vi­set. Histo­ri­ker har spe­ku­le­rat i år­hund­ra­den över vad som kan ha mo­ti­ve­rat dem att ta sig an en så ko­los­sal in­gen­jörs­mäs­sig ut­ma­ning. Cat­he­ri­ne Emma El­lis

Me­del­ti­da ma­gi

För­fat­ta­ren Ge­off­rey från Mon­mouth som lev­de på 1100-ta­let var en av ska­par­na bakom le­gen­den om kung Art­hur. En­ligt hans be­rät­tel­ser, som togs för fak­ta un­der sto­ra de­lar av me­del­ti­den, bygg­des Sto­ne­henge av troll­kar­len Mer­lin med hjälp av ma­gis­ka af­ri­kans­ka ste­nar som ha­de stu­lits på Ir­land. Ge­off­reys be­rät­tel­ser be­trak­tas idag som de my­ter de fak­tiskt är.

Druid­tem­pel

John Aubrey som upp­täck­te gro­par­na runt Sto­ne­henge

1640 fö­reslog att det var ett tem­pel upp­fört av drui­der (kel­tis­ka präs­ter) i syf­te att hål­la of­fer­ce­re­mo­ni­er. Präs­ter­ska­pet ex­i­ste­ra­de emel­ler­tid in­te för­rän 300 f.Kr. – tu­sen­tals år ef­ter den förs­ta kon­struk­tions­fa­sen.

Utomjor­disk ar­ki­tek­tur

En av de mest lång­sök­ta te­o­ri­er­na kom från den schwei­zis­ke för­fat­ta­ren Erich von Dä­ni­ken 1968. Von Dä­ni­ken me­na­de att sten­struk­tu­rer som Sto­ne­henge ut­for­ma­des och res­tes av en rad avan­ce­ra­de ut­omjor­dis­ka kul­tu­rer.

Me­di­cins­ka un­der

År 2008 fö­reslog fors­kar­na Ge­off­rey Wainwright och Ti­mot­hy Dar­vill att Sto­ne­henge kan ha va­rit ett pil­grim­smål för sju­ka män­ni­skor som trod­de på de ma­gis­ka ste­nar­nas he­lan­de kraf­ter. Vis­sa av de kre­me­ra­de res­ter­na runt Sto­ne­henge vi­sar tec­ken på miss­bild­ning­ar vil­ket skul­le kun­na stöd­ja de­ras te­o­ri. Hit­tills är det en av de rim­li­gas­te te­o­ri­er­na. Da­gens som­mar­sol­stånds­fes­ti­va­ler är trev­li­ga till­ställ­ning­ar med män­ni­skor som re­ser hund­ra­tals mil för att ut­fö­ra ri­tu­a­ler el­ler ba­ra nju­ta av stäm­ning­en vid Sto­ne­henge.

De­mon­stra­tion av do­mi­nans År 1947 fö­reslog dr John Fre­de­rick Smer­don Sto­ne att blå­s­te­nar­na kan ha ta­gits från nå­got när­lig­gan­de mo­nu­ment. De kan ha flyt­tats an­ting­en för att vi­sa på sam­man­håll­ning mel­lan de två plat­ser­na el­ler som en de­mon­stra­tion av...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.