Ki­ne­sis­ka mu­ren .......................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Ian Os­bor­ne

”Den upp­för­des för att skyd­da Ki­nas nor­ra gräns och är värl­dens störs­ta kon­struk­tion som har ska­pats av män­ni­skor.”

Ki­ne­sis­ka mu­ren är tvek­löst en av värl­dens mest häp­nads­väc­kan­de kon­struk­tio­ner.

Den upp­för­des för att skyd­da Ki­nas nor­ra gräns och är värl­dens störs­ta kon­struk­tion som har ska­pats av män­ni­skor. Sna­ra­re än en sam­man­hål­len mur be­står den av en rad val­lar och be­fäst­ning­ar som sträc­ker sig från nord­öst­ra Ki­na och vi­da­re in i Nord­ko­rea, Mon­go­li­et och Ryss­land.

Mu­ren bygg­des un­der fle­ra år­hund­ra­den. Dess histo­ria tog sin bör­jan om­kring 220 f.Kr. då Qin Shi Hu­ang – det ny­li­gen ena­de Ki­nas förs­te kej­sa­re – bygg­de mu­rar för att län­ka sam­man ti­di­ga­re upp­för­da fort. De för­läng­des och ut­ö­ka­des över tid, och vid ming­dy­nastins in­trä­de (1368–1644) ha­de den bli­vit värl­dens störs­ta mi­li­tä­ra kon­struk­tion.

Ty­värr är vis­sa de­lar i då­ligt skick. Sek­tio­ner­na nä­ra tu­rist­om­rå­de­na hålls ef­ter, men på lands­byg­den är mu­rens un­der­håll mer ef­ter­satt. Den har ut­satts för van­da­lism, bi­tar av den har stu­lits för att an­vän­das som bygg­ma­te­ri­al och de­lar har ri­vits för att ge plats åt and­ra byg­gen.

År 2009 upp­täck­te man att mu­ren är läng­re än vad man ti­di­ga­re ha­de trott. Uppskatt­ning­ar ba­se­ra­de på hi­sto­ris­ka do­ku­ment gav en längd på 500 mil, men en un­der­sök­ning med gps och in­fra­röd tek­nik, som kan lo­ka­li­se­ra sek­tio­ner som har be­gravts av sand­stor­mar, vi­sa­de att den är om­kring 885 mil lång. Än­nu ef­ter drygt

år av­slö­jar ki­ne­sis­ka mu­ren fort­fa­ran­de si­na hemligheter.

Ki­ne­sis­ka mu­ren är en av mänsk­lig­he­tens störs­ta tek­nis­ka pre­sta­tio­ner, men den po­pu­lä­ra tan­ken att den är syn­lig från rym­den är ty­värr ba­ra en myt. De de­lar av mu­ren som lig­ger långt ifrån tu­rist­må­len – sär­skilt i lands­bygds­om­rå­den – un­der­hålls in­te li­ka myc­ket som de väl­be­sök­ta de­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.