Machu Pic­chu.............................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Ian Even­den

M över ha­vet i re­gi­o­nen Cuzco i Pe­ru och kal­las of­ta för in­ka­ri­kets bort­glöm­da stad.

Den bygg­des för­vis­so av inka­fol­ket, men den har in­te va­rit bort­glömd och är in­te hel­ler i egent­lig me­ning nå­gon stad.

Machu Pic­chu bygg­des 1450 un­der inka­kej­sa­ren Pachacu­tis sty­re på An­der­nas öst­ra slutt­ning­ar. Plat­sen var ba­ra i bruk i un­ge­fär ett se­kel in­nan den spans­ka er­öv­ring­en av Sy­da­me­ri­ka sat­te punkt för in­ka­ri­kets histo­ria.

Plat­sen åter­upp­täck­tes av väs­ter­länds­ka ar­ke­o­lo­ger 1911, men den ha­de ald­rig glömts bort av den pe­ruvi­ans­ka be­folk­ning­en. Dä­re­mot und­gick den en in­va­sion av de spans­ka conquista­do­rer­na och kla­ra­de sig där­med un­dan plund­ring och för­stö­rel­se. inka­plat­ser­na. Den upp­togs på UNESCO:s världs­arvs­lis­ta 1983 och är en av de kul­tu­rellt sett mest in­tres­san­ta ar­ke­o­lo­gis­ka plat­ser­na i värl­den.

Sta­den be­står av tre de­lar: ett bo­stads­om­rå­de för de läg­re klas­ser­na, en en­klav för adeln och en sek­tion för präs­ter. Om­kring 200 bygg­na­der om­ger ett centralt be­lä­get torg med sten­trap­por i de bran­ta slutt­ning­ar­na vil­ka är upp­de­la­de i många oli­ka ni­vå­er. Inka­fol­ket ha­de ing­et skrift­språk, så de ef­ter­läm­na­de inga do­ku­ment som för­kla­rar syf­tet med sta­den el­ler var­för den bygg­des. Ar­ke­o­lo­ger dis­ku­te­rar fort­fa­ran­de huruvi­da det var en ce­re­mo­ni­ell plats, en kung­lig till­flyktsort el­ler till och med en mi­li­tär hög­borg – det finns dock inga tec­ken på att stri­der har ut­käm­pats på plat­sen.

I Machu Pic­chus re­li­giö­sa sek­tion står Tor­reón (el­ler Sol­temp­let), ett torn som kan ha an­vänts som ast­ro­no­miskt ob­ser­va­to­ri­um samt en stor­sla­gen bo­stad för kej­sa­ren. Be­ty­del­se­ful­la bygg­na­der på plat­sen är kon­stru­e­ra­de med hjälp av en torr­stens­tek­nik som he­ter ashlar, vil­ken med­för en grad av jord­bäv­nings­re­sistens. Inka­fol­ket ha­de in­te till­gång till djur som häs­tar, de ha­de inga me­tall­verk­tyg och

För 600 år se­dan, ut­an me­tall­verk­tyg el­ler hjul, upp­för­de inka­fol­ket ett an­tal

an­vän­de sig in­te av hjul till an­nat än lek­sa­ker. Hur de bar sig åt för att trans­por­te­ra upp all sten på ber­get är fort­fa­ran­de okänt. Det är möj­ligt att de an­vän­de sig av sto­ra mäng­der ar­bets­kraft som sköt upp ste­nar­na på ram­per, pre­cis som när Egyp­tens py­ra­mi­der bygg­des. Det var emel­ler­tid för­vå­nans­värt få män­ni­skor som fick ta del av re­sul­ta­tet – vis­sa ex­per­ter tror att fär­re än tu­sen per­so­ner kan ha bott på plat­sen sam­ti­digt.

Machu Pic­chu bygg­des om­kring 1450 un­der in­ka­ri­kets stor­hets­tid. ”Plat­sen und­vek en in­va­sion av de spans­ka kon­kvis­ta­do­rer­na och kla­ra­de sig där­för un­dan plund­ring och för­stö­rel­se.” ”Inka­fol­ket ha­de ing­et skrift­språk, så de ef­ter­läm­na­de inga do­ku­ment som...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.