Jet­ström­mar...........................

Vår fantastiska planet - - Innehåll -

Tio kilo­me­ter ovan jor­dy­tan sve­per en flod av luft fram i över 100 kilo­me­ter i tim­men. Den pas­se­rar över USA, Stor­bri­tan­ni­en, Nor­deu­ro­pa, Ryss­land, nor­ra Ki­na och Ja­pan, den sling­rar sig mot norr och sö­der, drar med sig storm­sy­stem med regn, snö och hår­da vin­dar. Det är jet­ström­men.

En jet­ström bil­das när varm luft från jordens öknar stö­ter ihop med den ky­li­ga­re at­mo­sfä­ren vid de isi­ga po­ler­na. Det ska­par en vind som blå­ser från norr till sö­der, men jordens ro­ta­tion på­ver­kar vin­den, el­ler jet­ström­men, så att den istäl­let flö­dar från väst till öst.

Of­tast när män­ni­skor pra­tar om jet­ström­men syf­tar de på Po­lar­frontjet­ström­men, men det finns fler. En sva­ga­re, nord­lig sub­tro­pisk jet­ström pas­se­rar över Mex­i­ko, In­di­en och Sa­ha­ra. Sam­ma ström­mar speglas på det söd­ra halv­klo­tet, men de pas­se­rar till störs­ta del över ha­ven.

Jet­ström­mar­na upp­täck­tes 1883 ef­ter vul­ka­nen Kra­ka­to­as ut­brott då me­te­o­ro­lo­ger spå­ra­de askans sprid­ning över värl­den. 1926 no­te­ra­de en ja­pansk me­te­o­ro­log sam­ma fe­no­men då han följ­de bal­long­er som släpp­tes från ber­get Fu­ji. Hans forsk­ning ig­no­re­ra­des i stort ut­an­för Ja­pans grän­ser, trots att han skrev om si­na rön på espe­ran­to (ett kon­stru­e­rat, in­ter­na­tio­nellt språk) i ett försök att nå ut­länds­ka lä­sa­re.

Nu blev det istäl­let så att myc­ket av da­gens för­stå­el­se av jet­ström­mar här­rör från den kraf­tigt öka­de flyg­ning­en un­der and­ra världs­kri­get. Ge­nom att lyf­ta och läg­ga sig i jet­ström­men, upp­täck­te pi­lo­ter snart att de kun­de fär­das långa sträc­kor på myc­ket li­te bräns­le. Medvind på över flyg­ning mel­lan USA och Stor­bri­tan­ni­en – det kan ka­pa res­ti­den av­se­värt. Pre­cis som me­te­o­ro­lo­ger hål­ler pi­lo­ter ett va­kan­de öga på jet­ström­mar­na för att kun­na för­ut­spå väd­ret. När jet­ström­men sling­rar sig sö­derut för den med sig kall luft,

vil­ket med­för för års­ti­den ovan­ligt ky­ligt vä­der i dess ba­na. När den rör sig nor­rö­ver, kan om­rå­den som den pas­se­rar drab­bas av vär­me­böl­jor. Om­rå­den pre­cis un­der jet­ström­men ten­de­rar att drab­bas av ovä­der med kraf­tigt regn el­ler snö. Jet­ström­men ver­kar grad­vis ha rört sig norrut un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na, för­mod­li­gen på grund av att pla­ne­tens tem­pe­ra­tur lång­samt sti­ger.

Det är än­nu oklart vad de lång­sik­ti­ga kon­se­kven­ser­na av det kan in­ne­bä­ra, men vi kan myc­ket väl ha en be­svär­lig re­sa fram­för oss.

OVAN Jet­ströms­fe­no­me­net upp­märk­sam­ma­des först av en rad fors­ka­re, bland and­ra den ja­pans­ka me­te­o­ro­lo­gen Wa­sa­bu­ro Oishi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.