Blix­tar..........................................

Vår fantastiska planet - - Innehåll -

Ett blixt­ned­slag kan va­ra oer­hört för­ödan­de när det slår ner i mar­ken, men de all­ra van­li­gas­te blix­tar­na stan­nar kvar up­pe i mol­nen, långt ovan­för oss.

Det upp­skat­tas att om­kring 50 blixt­ned­slag sker var­je se­kund run­tom i värl­den, vart och ett med en has­tig­het se­kun­den och en ladd­ning på en mil­jard volt. Al­la ned­slag ser dock in­te li­ka­da­na ut – blix­tar­na är li­ka va­ri­e­ra­de som mol­nen de kom­mer ifrån, och de ska­pas in­te all­tid på sam­ma sätt.

Van­ligt­vis sker blixt­ned­slag när is- och vat­ten­par­tik­lar kol­li­de­rar in­u­ti ett moln. Par­tik­lar­na blir elekt­riskt lad­da­de. Lät­ta­re, po­si­tivt lad­da­de par­tik­lar sti­ger upp till top­pen av mol­net me­dan tyng­re, ne­ga­tivt lad­da­de par­tik­lar, fal­ler ner till bot­ten. Blix­ten är ett re­sul­tat av des­sa ne­ga­tivt lad­da­de par­tik­lar som för­sö­ker ne­ut­ra­li­se­ra sin ladd­ning ge­nom slu­ta en krets med den po­si­tivt lad­da­de mar­ken.

Blix­ten el­ler ”le­da­ren” som kom­mer ner från him­len möts av en så kal­lad fån­gur­ladd­ning som sti­ger upp­åt. Pro­ces­sen ge­nom­förs på mind­re än en se­kund. Le­da­ren från mol­net an­slu­ter, och vi ser med blot­ta ögat när ladd­ning­en når mol­net. Det blixt­rar till. Var­je blixt­ned­slag som träf­far mar­ken vär­mer upp luf­ten run­tom­kring till en tem­pe­ra­tur som är fem gång­er var­ma­re än so­lens yta.

Fru­sen blixt

Sick­sack­blix­tar, som på bil­den ovan, är blix­tar som går från moln till mar­ken. Det är den blixt som är mest be­kant för oss. Blix­tar in­om, och mel­lan, moln är dock de van­li­gas­te to­talt sett. Ef­tersom åsk­mol­nets bas of­tast är ne­ga­tivt blix­tar­na från moln till mark har sitt ur­sprung. Åsk­mol­nens höjd (of­tast

där vat­ten har störst san­no­lik­het att fry­sa, och den­na ned­frys­ning är en av­gö­ran­de del av den ur­sprung­li­ga ladd­ning som re­sul­te­rar i ett blixt­ned­slag.

De fles­ta blixt­ned­slag sker över sto­ra land­om­rå­den, och cir­ka 70 pro­cent sker över land i tro­pi­ker­na där at­mo­sfä­rens kon­vek­tion (en pro­cess som le­der till mer moln) är störst. De in­träf­far mel­lan varm och kall luft, och mel­lan om­rå­den med oli­ka fukt­halt.

OVAN Var­je blixt­ned­slag från moln till mark le­ve­re­rar om­kring en mil­jard volt.

Om ett träd träf­fas av blix­ten kan dess sav bli så varm att den förång­as och bar­ken loss­nar från stam­men. Höga bygg­na­der som de här är för­sed­da med åsk­le­da­re som sä­kert le­der ner elekt­ri­ci­te­ten i mar­ken. Flyg­pla­nens elekt­ro­nik är skyd­dad mot...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.