Tsu­na­mi­er .................................

Vår fantastiska planet - - Innehåll -

Tsu­na­mi­er är in­te ha­vens en­da jät­te­vå­gor …

Be­rät­tel­ser om skepp till havs som över­skölj­des av ensta­ka jät­te­vå­gor an­sågs ti­di­ga­re in­te va­ra san­na. Men på se­na­re år, då hän­del­ser har fång­ats på film och skep­pen har för­setts med la­ser, har ho­tet om ti­ovå­ning­arsvå­gor­na ta­gits mer på all­var.

Monster­vå­gor be­ror på helt and­ra om­stän­dig­he­ter än tsu­na­mi­er. Tack va­re käns­lig seis­misk utrust­ning är det i dag re­la­tivt en­kelt att upp­täc­ka en tsu­na­mi var som helst i värl­den, men enor­ma monster­vå­gor som kan kros­sa skepp kan in­te upp­täc­kas med hjälp av da­gens tek­nik. Det be­ror på att monster­vå­gor, som ser ut att kom­ma från ing­en­stans och är stör­re än om­kring­va­ran­de vå­gor, ge­ne­re­ras av en unik kom­bi­na­tion av vind och havs­ström­mar som slår sam­man fle­ra vå­gor till en.

Se­dan far­ty­gen har för­setts med la­ser har det bli­vit möj­ligt att mä­ta den ex­ak­ta höj­den på des­sa vå­gor och av­gö­ra hur ovan­li­ga de är. Sta­tistik vi­sar att så­da­na skräck­vå­gor ba­ra bor­de in­träf­fa vart ti­o­tu­sen­de år. Men 2001 an­vän­des två Eu­ro­pe­an Spa­ce Agen­cy­sa­tel­li­ter för att över­va­ka ha­ven. Max Wave­pro­jek­tet upp­täck­te tio jät­te­vå­gor, al­la över 25 meter höga un­der upp­dra­get som på­gick i tre vec­kor.

Så monster­vå­gor är be­tyd­ligt van­li­ga­re än tsu­na­mi­er, och ut­gör till skill­nad från dem ett död­ligt hot för far­tyg till havs. Fors­kar­na tror att där slump­mäs­si­ga ström­mar och vin­dar kom­mer från mer än ett håll, fun­ge­rar ström­mar­na som en ”för­sto­ran­de lins” som gör att en monster­våg kan upp­stå.

”Tsu­na­mis är en se­rie av vå­gor som kul­mi­ne­rar i jät­testo­ra väg­gar av vat­ten som re­ser sig när de när­mar sig kus­ten.” Stil­la havs-tsu­na­mi­er­nas de­struk­ti­va kraft läm­nar spår fle­ra kilo­me­ter in i lan­det. När de enor­ma kraf­ter­na slår mot land är det in­te myc­ket vi kan gö­ra för att mot­ver­ka dem. Per­ma­nen­ta var­nings­skyl­tar för tsu­na­mi­er är en van­lig syn i många om­rå­den runt In­dis­ka oce­a­nen och Stil­la ha­vet.

För­ut trod­de man att monster­vå­gor var pro­duk­ten av sjö­mäns liv­li­ga fan­ta­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.