Sto­ra bar­riär­re­vet .................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Tim Hard­wick

Ut­an­för Austra­li­ens kust lig­ger ett uråld­rigt ma­rint sam­häl­le som är på grän­sen att utro­tas.

Om man ser jor­den från rym­den så kanske man tror att de en­da syn­ba­ra teck­nen på liv är vå­ra grö­na skogs­om­rå­den.

En när­ma­re titt kan änd­ra på den upp­fatt­ning­en. Mel­lan Qu­e­ens­lands kust i Austra­li­en och nord­väst­ra Stil­la ha­vet lig­ger värl­dens en­skilt störs­ta livs­struk­tur: Sto­ra bar­riär­re­vet. Det här of­fi­ci­ellt ut­sed­da un­der­ver­ket är över 250 mil långt, be­står av livs­ti­der att ut­fors­ka – upp­stod chan­sen skul­le nog de fles­ta gär­na tac­ka ja!

Sim­man­de ge­nom det skö­na vatt­net skul­le man upp­le­va en kom­plex mo­sa­ik av över 70 oli­ka livsmil­jö­er, var och en li­ka va­ri­e­rad som en regn­skog och hem­mil­jö för tu­sen­tals ma­ri­na ar­ter som le­ver på grunt vat­ten med si­na liv in­tri­kat sam­man­flä­ta­de med varand­ra. In­di­vi­du­el­la rev be­står av små or­ga­nis­mer som kal­las ko­rall­po­ly­per – mju­ka kropps­le­van­de rygg­rads­djur som in­te är stör­re än en pär­la, men ihop­kopp­la­de med le­van­de väv­nad. Des­sa kvic­ka, tub­for­ma­de va­rel­ser be­ar­be­tar sym­bi­o­tis­ka al­ger i sin hud och ex­tra­he­rar på så vis kal­ci­umkar­bo­nat från havs­vatt­net. Det är den­na upp­bygg­nad – ce­men­te­ring­en av skal, sand och kalk­sten – som bil­dar ett hårt ko­rall­hus som skydd för po­ly­pen. Kom­plett med golv, yt­ter­väg­gar och många in­re sek­tio­ner är den­na struk­tur det havs­snäc­kor till jät­temuss­lor. Då har vi in­te ens nämnt de många ar­ter av val, del­fin, sköld­pad­da, hum­mer och krab­ba som of­ta be­fin­ner sig i re­vet, vil­ket in­ne­hål­ler un­ge­fär en fjär­de­del av värl­dens ma­ri­na liv.

Ko­rall­ka­ta­strof

Siff­ror­na ver­kar in­te li­ka orim­li­ga när man in­ser att Sto­ra bar­riär­re­vet har fun­nits i en halv mil­jon år gam­la ko­rall­struk­tu­rer.

Sorg­ligt nog kan slutet va­ra i sikte. Ko­ral­len har mins­kat med över 50 pro­cent ba­ra de se­nas­te 27 åren och fors­ka­re har var­nat för att kol­di­ox­id­hal­ten i at­mo­sfä­ren re­dan lig­ger över den ni­vå som dö­mer ko­rall­re­ven till utrot­ning i fram­ti­den – med ka­ta­stro­fa­la kon­se­kven­ser för ha­ven och allt liv som bor i ha­ve, sär­skilt runt re­ven.

I dag har Sto­ra bar­riär­re­vet världs­arvs­sta­tus och näs­tan hälf­ten av det är skyd­dat från fis­ke. Än­då ser möj­lig­he­ter­na till åter­hämt­ning täm­li­gen av­lägs­na ut.

”Fram­ti­den ser fa­sans­full ut”, var­nar den au­stra­lis­ke ma­rin­bi­o­lo­gen Char­lie Ve­ron. ”Det finns ing­et hopp om att re­ven över­le­ver ens till mit­ten av år­hund­ra­det som det ser ut nu.”

Sto­ra bar­riär­re­vet lig­ger som en ju­vel i ha­vet ut­an­för Austra­li­ens kust – men hur länge till?

Re­vet är be­bott av över 1 500 fiskar­ter samt havs­va­rel­ser som blöt­djur och svam­par. Sto­ra bar­riär­re­vet är drygt 250 mil långt och sträc­ker sig över ytan, un­der ytan och un­der havs­bot­ten. Av de sju ar­ter­na havs­sköld­pad­da le­ver sex i Sto­ra bar­riär­re­vet....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.