Mount Eve­rest.........................

Vår fantastiska planet - - Innehåll - Ben Eve­rard

r 1802 in­led­des ”The Gre­at Tri­go­no­metric Sur­vey”, en tri­go­no­met­risk upp­mät­ning av In­di­en från dess söd­ra spets än­da upp till Hi­ma­laya i norr.

Lant­mä­tar­na mät­te vinklar mel­lan fix­e­ra­de punk­ter med hög pre­ci­sion så att de kun­de ska­pa ett nät av tri­ang­lar som an­vän­des för att be­räk­na av­stånd och höjd. 1823 tog Ge­or­ge Eve­rest över led­ning­en över pro­jek­tet och mät­ning­ar­na fort­sat­te.

År 1856 vi­sa­de be­räk­ning­ar­na att den över ha­vet – hög­re än nå­got ti­di­ga­re upp­mätt berg. Se­na­re mät­ning­ar har Geo­grap­hi­cal So­ci­e­ty döp­te värl­dens nyupp­täck­ta högs­ta punkt ef­ter Ge­or­ge Eve­rest, men det är okänt om han själv nå­gon­sin såg ber­get som bär hans namn.

Trots att det var ett up­pen­bart mål för den nya po­pu­lä­ra spor­ten bergs­be­stig­ning var det in­te för­rän 1921 som nå­gon för­sök­te ta sig upp till top­pen. Försök av brit­tis­ka klätt­ra­re 1921 och 1922 miss­lyc­ka­des och 1924 för­svann Ge­or­ge Mal­lo­ry och Andrew Ir­vi­ne i ett moln nä­ra top­pen för att ald­rig åter­vän­da. Om de nå­gon­sin nåd­de top­pen är det ing­en som vet.

Till slut, 1953, stod Ed­mund Hil­la­ry och Ten­zing Nor­gay på värl­dens högs­ta topp och blev där­med de förs­ta att lyc­kas och dess­utom ta sig ner igen med liv­han­ken i be­håll.

ÅPå grän­sen mel­lan Ne­pal och Ti­bet vi­lar en jät­te. Cho­molung­ma, vi kän­ner den som Mount Eve­rest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.