ISS:s oli­ka mo­du­ler

Vår fantastiska planet - - Iss - Internationalla Rymdstationen -

Zvez­da

Även känd som DOS-8. Den­na rysk­till­ver­ka­de mo­dul var den tred­je som mon­te­ra­des på sta­tio­nen och det var den som gjor­de sta­tio­nen be­bo­e­lig. Den in­ne­hål­ler sy­re­fil­ter, avan­ce­rad kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik, sov­plat­ser, to­a­let­ter, trä­nings­ut­rust­ning och mo­to­rer som kan ju­ste­ra sta­tio­nens ba­na.

Ki­bo

Of­fi­ci­ellt döpt till den ja­pans­ka ex­pe­ri­ment­mo­du­len. Den­na forsk­nings­an­pas­sa­de mo­dul mon­te­ra­des på sta­tio­nen 2008. Här ut­förs en rad vik­ti­ga ex­pe­ri­ment – bå­de in­ne i sta­tio­nen och i en stor ut­vän­dig sek­tion som kal­las för The Ex­po­sed Fa­ci­li­ty. Ki­bo är den hit­tills störs­ta se­pa­ra­ta mo­du­len som har byggts.

ISS är kon­stru­e­rad av se­pa­ra­ta mo­du­ler som in­ne­hål­ler allt från forsk­nings­sta­tio­ner till boy­tor. Det här är någ­ra av de vik­ti­gas­te.

Co­lum­bus

Det här la­bo­ra­to­ri­et bygg­des av Eu­ro­pe­is­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nen för oli­ka forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter. Co­lum­bus, och and­ra de­lar av ISS, stöd­jer in­stal­la­tio­nen av In­ter­na­tio­nal Stan­dard Pay­lo­ad Racks som är lättin­te­gre­ra­de ut­rust­nings­platt­for­mar. Fle­ra ex­tra kom­po­nen­ter har lagts till Co­lum­bus un­der åren.

Cu­po­la

Ob­ser­va­tions­mo­du­len er­bju­der en 360-gra­ders vy på den si­da av sta­tio­nen som vet­ter mot jor­den, samt ett 80 cm stort föns­ter – det störs­ta som nå­gon­sin har an­vänts vid be­man­nad rymd­färd. Från Cu­po­la kan be­sätt­ning­en över­va­ka ut­fö­ran­det av ut­vän­digt arbete. De kan ock­så ob­ser­ve­ra dock­nings­far­kos­tens an­komst och av­gång.

Des­tiny

Den­na forsk­nings­an­lägg­ning från NASA in­ne­hål­ler en rad livs­stöds­sy­stem samt ve­ten­skap­lig utrust­ning, och lik­som Co­lum­bus kan den om­kon­fi­gu­re­ras för nya ex­pe­ri­ment. Dess mest kän­da funk­tion är ett 51 cm stort op­tiskt rent föns­ter ge­nom vil­ket ISS-be­sätt­ning­en har ta­git många ve­ten­skap­ligt be­ty­del­se­ful­la bil­der av jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.