Tids­lin­je: sju forn­ti­da un­der­verk

Vår fantastiska planet - - Antikens Sju Underverk -

Che­opspy­ra­mi­den

Py­ra­mi­den bygg­des un­der 10–12

år för 4 500 år se­dan till fa­rao Che­ops ära. Den är tvek­löst äldst

av de sju un­der­ver­ken.

Ba­by­lons häng­an­de

träd­går­dar

Sna­ra­re över­då­di­ga ter­ras­ser än häng­an­de träd­går­dar. Kung Ne­bu­kad­nes­sar lät upp­fö­ra träd­går­dar­na som en hyll­ning

till drott­ning Amy­tis.

Zeus­sta­tyn i

Olym­pia

Sta­tyn var ett verk av skulp­tö­ren

Phi­di­as och mät­te om­kring 13 meter i höjd. I hö­ger hand höll den Ni­ke och i väns­ter hand höll den en spi­ra som krön­tes med en örn.

Un­der pe­ri­o­den 2560 f.Kr. till 247 f.Kr. ex­i­ste­ra­de un­der­ver­ken sam­ti­digt i en­dast 60 år.

Mau­so­le­et i Ha­li­kar­nas­sos

Bygg­des som en hyll­ning till den dö­de kung Mau­so­lus av sin drott­ning och sys­ter, Ar­te­mi­sia. Det blev så be­römt att or­det mau­so­le­um är sy­no­nymt med en pam­pig grav.

Ar­te­mis­temp­let

Ett tem­pel till gu­din­nan Ar­te­mis ära stod först fär­digt 800 f.kr. In­nan dess bygg­des och revs fle­ra tem­pel på sam­ma plats. Den slut­li­ga ver­sio­nen var den förs­ta bygg­na­den som upp­för­des helt i mar­mor.

Ko­los­sen på Rho­dos

Den enor­ma sta­tyn av den gre­kis­ka ti­ta­nen He­li­os res­tes på ön Rho­dos av Cha­res av Lin­dos

för att hyl­la hans se­ger över Cy­perns härs­ka­re. Den för­stör­des

i en jord­bäv­ning re­dan 226 f.Kr.

Fyr­tor­net på Fa­ros

Fy­ren på Fa­ros nä­ra Alex­an­dria bygg­des för att gui­da sjö­män in i ham­nen. Bygg­na­den var en

av de störs­ta och skul­le in­te över­träf­fas på fle­ra år­hund­ra­den.

Ko­los­sen på Rho­dos fal­ler

Sten­res­ter fanns kvar på mar­ken i fle­ra hund­ra år ef­ter att ko­los­sen

för­stör­des av en jord­bäv­ning. Rho­dos hamn finns fort­fa­ran­de

kvar, men läm­ning­ar­na från ko­los­sen är se­dan länge för­svun­na.

2560 f.Kr.

600 f.Kr.

432 f.Kr.

292–280 f.Kr. 280–247 f.Kr.

353–350 f.Kr.

323 f.Kr.

226 f.Kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.