Upp och iväg!

Vår fantastiska planet - - Panamakanalen -

Väl­di­ga slus­sar ut­gör den vik­ti­ga pas­sa­gen mel­lan ha­vet och Ga­tún­sjön.

De tre slus­sar­na fun­ge­rar som ”vat­ten­his­sar” vid rut­tens bå­da än­dar och lyf­ter skep­pet 26 meter från hav­s­ni­vån till den konst­gjor­da sjön som ut­gör den störs­ta de­len av ka­na­len.

Slus­sar­na var de störs­ta be­tong­kon­struk­tio­ner­na i värl­den tills Hoo­ver­dam­men bygg­des på 1930-ta­let. Var och en in­ne­hål­ler två kam­rar som möj­lig­gör två­fi­lig tra­fik. Sex nya slus­sar in­vig­des un­der som­ma­ren 2016 ef­ter nio års byg­gan­de.

Bakom en två meter tjock bar­riär är var­je kam­ma­re fylld med över 100 000 ku­bik­me­ter vat­ten (till­räck­ligt för att fyl­la 40 sim­bas­säng­er av OS-stor­lek) som kan töm­mas på ba­ra åt­ta mi­nu­ter. Kam­rar­nas stor­lek sät­ter en öv­re stor­leks­gräns på de skepp som kan pas­se­ra ge­nom ka­na­len. Med si­na 290 meter i längd och 32 meter i bredd kal­las de för ”Pa­na­max vessels”.

”De ” De be­höv­de grä­va ige­nom 13 km av Cu­lebras C l b b bergs­land­skap l d k fö för att fär­dig­fä di stäl­la den knappt åt­ta mil långa rut­ten.” Elektris­ka ”mu­lor” gui­dar skep­pet ge­nom ka­na­len. Med kraf­ti­ga vin­schar hålls far­ty­get cen­tre­rat. Skep­pen...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.