Akro­po­lis världs­be­röm­da bygg­na­der

Vår fantastiska planet - - Akropolis -

Parthe­non är Akro­po­lis mest iko­nis­ka bygg­nad och miss­tas of­ta för att va­ra själ­va Akro­po­lis. Men det be­röm­da land­mär­ket be­står fak­tiskt av fle­ra be­ty­del­se­ful­la bygg­na­der. Var och en av dem har spe­lat en vik­tig roll i ut­veck­ling­en av mänsk­lig ci­vi­li­sa­tion och kul­tur.

5 Propy­laea

Propy­laea ut­gjor­de en av Akro­po­lis stor­slag­na en­tré­er och var förr en av an­ti­kens mest spek­ta­ku­lä­ra bygg­na­der. Dessvär­re för­stör­des den av ex­plo­sio­ner år 1687 un­der ve­ne­ti­a­ner­nas be­läg­ring av Akro­po­lis.

4 Athe­na Ni­ke­temp­let

Athe­na Ni­ke­temp­let är Akro­po­lis mins­ta bygg­nad, upp­förd åt Athe­na för hen­nes roll som se­gerns gu­din­na (där­av epi­te­tet Ni­ke). Den be­trak­ta­des ock­så som en sym­bol för Atens mi­li­tä­ra och po­li­tis­ka styr­ka. Bygg­na­den upp­för­des mel­lan 427 och 424 f.Kr.

1 Erecht­heion

På Akro­po­lis nor­ra si­da står temp­let Erecht­heion som bygg­des 421–406 f.Kr. för att in­hy­sa en träs­ta­ty av Athe­na samt tjä­na som hel­ge­dom åt kung Cecrops och gu­den Po­sei­don. Dess för­hall be­står av sex ka­ry­a­ti­der – pe­la­re med for­men av en stå­en­de kvinn­lig fi­gur.

2 Parthe­non

Ri­ta­des av ar­ki­tek­ter­na Icti­nus och Cal­licra­tes, samt Pe­rik­les och skulp­tö­ren Phi­di­as. Det iko­nis­ka Parthe­non ut­gjor­de det hu­vud­sak­li­ga temp­let för gu­din­nan Athe­na och er­sat­te två ti­di­ga­re tem­pel som ha­de upp­förts till hen­nes ära. Det förs­ta bygg­des om­kring 488 f.Kr. och det and­ra för­stör­des då per­ser­na stor­ma­de sta­den 480 f.Kr.

3 He­ro­des At­ticus odeion

En väl­dig täckt te­a­ter som bygg­des år 174 e.Kr. med Ti­be­ri­us Clau­di­us He­rod At­ticus, med­lem av en förmnö­gen atensk fa­milj, som spon­sor. Te­a­tern bygg­des till min­ne av hans fru Re­gil­la som dog år 160 e.Kr. Den ha­de ka­pa­ci­tet för upp emot 5 000 åskå­da­re. Be­sö­ka­re kom lång­vä­ga ifrån för att be­sö­ka mu­sik­fes­ti­va­ler och än i dag ar­ran­ge­ras fö­re­ställ­ning­ar på Ode­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.