STÖKIG FESTIVAL

Vår fantastiska planet - - Stonehenge -

Sto­ne­henge är väl­känt för sin roll in­om nyd­rui­dism – en slags and­lig rö­rel­se in­flu­e­rad av uråld­ri­ga kel­tis­ka lä­ror med en stark ton­vikt på na­tu­rens be­ty­del­se. Nyd­rui­der har ut­fört ri­tu­a­ler vid Sto­ne­henge se­dan 1905 och hund­ra­tals av dem re­ser dit när som­mar­sol­stån­det in­träf­far, jäm­te tu­sen­tals and­ra be­sö­ka­re som ba­ra vill ta del av fest­stäm­ning­en.

Så har det dock in­te all­tid va­rit. Mel­lan 1972 och 1984 äg­de Sto­ne­henge Free Festival rum var­je år vid som­mar­sol­stån­det. Det var en hyll­ning till al­ter­na­ti­va kul­tu­rer med väl­kän­da band som upp­träd­de gra­tis. Dessvär­re flo­re­ra­de det myc­ket dro­ger och ste­nar­na ris­ke­ra­de att ska­das ef­tersom folk klätt­ra­de på dem. År 1985 för­bjöds fes­ti­va­len, men hund­ra­tals män­ni­skor för­sök­te än­då ta sig in på om­rå­det. Dus­ten som följ­de med po­li­sen har se­na­re bli­vit känd som ”Batt­le of the Be­an­fi­eld”.

Fes­ti­val­be­sö­kar­na fär­da­des i en kon­voj med över 140 for­don och po­li­sen sat­te upp vägg­spär­rar längs rut­ten för att stop­pa dem. Kon­vo­jen for­ce­ra­de det förs­ta hind­ret men fast­na­de i det and­ra strax där­ef­ter. Vindru­tor kros­sa­des och oc­ku­pan­ter drogs ut på det in­til­lig­gan­de fäl­tet och slogs med ba­tong­er. Ef­ter dus­ten ar­re­ste­ra­des näs­tan samt­li­ga som del­tog i kon­vo­jen.

Fi­ran­det kring som­mar­sol­stån­det har in­te all­tid va­rit li­ka lugnt …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.