En seg­li­vad myt

Vår fantastiska planet - - Stonehenge -

Det sägs of­ta att ki­ne­sis­ka mu­ren är den en­da män­ni­sko­ska­pa­de kon­struk­tio­nen som är syn­lig från må­nen. Det är en myt. Som bre­dast är mu­ren nio meter. Från må­nen kan det jäm­fö­ras med att be­trak­ta ett män­ni­sko­hår från tre kilo­me­ters av­stånd. Ast­ro­nau­ten Alan Be­an som be­fann sig på Apol­lo 12 och var den fjär­de män­ni­skan på må­nen sä­ger: ”Det en­da man ser från må­nen är en vac­ker sfär, mesta­dels vit, li­te blå och med någ­ra gu­la fläc­kar och här och där li­te grön ve­ge­ta­tion. Inga fö­re­mål som har ska­pats av män­ni­skan är syn­li­ga på det av­stån­det.”

Det är dock möj­ligt att se mu­ren från låg ba­na runt jor­den, ett av­stånd på om­kring 15 mil. Men då mås­te för­hål­lan­de­na va­ra näst in­till per­fek­ta och dess­utom syns även and­ra kon­struk­tio­ner som stä­der, vägar och dam­mar.

Syns verk­li­gen Ki­ne­sis­ka mu­ren från må­nen el­ler rym­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.