HIRAM BINGHAM III

Vår fantastiska planet - - Stonehenge -

Skattjä­ga­ren, upp­täc­ka­ren, aka­de­mi­kern (han på­stås ha in­spi­re­rat In­di­a­na Jo­nes) och se­na­re se­na­torn Hiram Bingham III ”upp­täck­te” Machu Pic­chu 1911 un­der en Ya­le Uni­ver­si­ty-ex­pe­di­tion som gick ut på att sö­ka ef­ter bort­glöm­da stä­der. Un­der den­na och se­na­re ex­pe­di­tio­ner flyt­ta­de han 40 000 fö­re­mål från plat­sen – in­klu­si­ve mu­mi­fi­e­ra­de krop­par som för­blev i ame­ri­kanskt för­var till 2007 då de åter­bör­da­des. Bå­de tys­ka och brit­tis­ka upp­täc­ka­re häv­da­de att de ha­de be­sökt plat­sen in­nan Bingham. Lo­kal­be­folk­ning­en kän­de de­fi­ni­tivt till den (de gui­da­de Bingham upp för slutt­ning­ar­na) och den är mar­ke­rad på en kar­ta från 1874, men det är Bingham som har fått äran för att gö­ra plat­sen känd för värl­den.

Väs­ter­län­ning­en som ”upp­täck­te” ru­i­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.