Är stör­re hjär­nor bätt­re?

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Hjär­nans jobb är in­te en­bart att för­se oss med in­tel­li­gens. De fles­ta av neu­ro­ner­na i djur fun­ge­rar som en slags nät­verks­rou­ter som tar emot in­for­ma­tion från sen­so­ris­ka ner­ver och an­vän­der den för att sam­ord­na musk­ler­nas rö­rel­ser. Ju stör­re djur, desto mer musk­ler och ner­vän­dar har det och desto stör­re hjär­na krävs för att det ska fun­ge­ra. Som en grund­re­gel: om dju­rets vikt för­dubb­las kom­mer det att be­hö­va 1,6 gång­er hjärn­väv­na­den för att kon­trol­le­ra krop­pen. Djur som bry­ter mot den­na trend ge­nom att ha ett stör­re för­hål­lan­de mel­lan hjär­na och kropps­mas­sa (ence­fa­li­se­rings­kvo­ten el­ler EQ) ten­de­rar att va­ra de som upp­vi­sar högst in­tel­li­gens.

Men det är mer kom­pli­ce­rat än så. Dju­ret med högst EQ är den af­ri­kans­ka näbb­mu­sen, men den är in­te en av de mest in­tel­li­gen­ta va­rel­ser­na. Vad som är vik­ti­ga­re än hjär­nans mas­sa är det to­ta­la an­ta­let neu­ro­ner den in­ne­hål­ler. Pri­ma­ters hjär­nor pac­kas myc­ket ef­fek­ti­va­re än and­ra djur, och har så­le­des fler neu­ro­ner per gram hjärn­mas­sa. Så om man gav en råt­ta li­ka många neu­ro­ner som en män­ni­ska har skul­le dess hjär­na väga 35 kg!

Hjär­nans stor­lek är in­te av­gö­ran­de – det hand­lar om hur man an­vän­der den.

Näbb­mu­sen har en re­la­tivt stor hjär­na, men den är in­te så väl­or­ga­ni­se­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.