Red­skap – in­te ba­ra för män­ni­skan …

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Schim­pans

Schim­pan­ser an­vänd gräs­blad för att pil­la ut ter­mi­ter ur trånga hål och har setts an­vän­da pin­nar och ste­nar som va­pen mot le­o­par­der och i dus­ter med varand­ra. Schim­pan­ser har ock­så ob­ser­ve­rats an­vän­da små ste­nar el­ler pin­nar som doc­kor när de le­ker själ­va.

Krå­ka

Krå­kor an­vän­der of­ta verk­tyg när de skaf­far mat. Vis­sa krå­kor an­vän­der bröd­smu­lor som be­te för att fånga fisk. I Ja­pan har krå­kor lärt sig att släp­pa nöt­ter på väl­tra­fi­ke­ra­de ga­tor så att pas­se­ran­de bi­lar knäc­ker ska­len. Fåg­lar­na vän­tar se­dan vid över­gångs­stäl­let på att tra­fik­lju­set ska bli rött så att de kan häm­ta dem sä­kert.

Ti­di­ga­re trod­de vi att en­dast män­ni­skor kun­de ska­pa och an­vän­da verk­tyg. Nu vet vi om minst ett dus­sin and­ra ar­ter som ock­så gör det.

Del­fin

Del­fi­ner har var­ken hän­der el­ler föt­ter att gri­pa tag med, men har ob­ser­ve­rats med verk­tyg när de le­tar ef­ter mat. Vis­sa har lärt sig att an­vän­da ko­nis­ka svam­par som skyd­dan­de vadd på si­na käns­li­ga no­sar när de söker ef­ter fisk i grov ko­rall och i san­den på havs­bot­ten.

Bläck­fisk

Bläck­fis­kar i labb kan lä­ra sig att hit­ta i la­by­rin­ter och skru­va lock av bur­kar. De kan ock­så skil­ja på for­mer och möns­ter. I na­tu­ren häm­tar vis­sa bläck­fis­kar skräp som snäck­skal och ko­kosnöt­hal­vor och an­vän­der dem som ett slags bär­bart skydd. Bläck­fis­ken är det en­da rygg­rads­lö­sa dju­ret man kän­ner till som an­vän­der verk­tyg.

Ele­fant

Ele­fan­tens hjär­na lik­nar män­ni­skans i struk­tur och kom­plex­i­tet. De an­vän­der gre­nar för att vif­ta bort flu­gor och täc­ker små vat­ten­hål med bark för att mins­ka av­dunst­ning­en. Dräk­ti­ga ele­fan­ter kan gå många kilo­me­ter för att hit­ta vil­da bo­ra­ge­väx­ter. Att tug­ga dem fri­gör ett äm­ne som sät­ter igång för­loss­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.