Värl­dens älds­ta liv

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Den le­dan­de kan­di­da­ten för den älds­ta livs­for­men är Pan­do, en ko­lo­ni av ame­ri­kansk asp i Utah. Den upp­skat­tas va­ra 80 000 år gam­mal, men nyc­kelor­det här är ”upp­skat­tas”. Ra­di­okar­bon­da­te­ring är känd för sin ex­akt­het och att räk­na års­ring­ar (dendrokro­no­lo­gi) li­kaså, men Pan­dos ål­der har upp­skat­tats med hjälp av mind­re ex­ak­ta me­to­der. Den del av Utah där den väx­er er­bju­der in­te de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för as­pskott – in­te se­dan en kli­mat­för­änd­ring för 10 000 år se­dan änd­ra­de på den sa­ken. Man har ock­så ana­ly­se­rat Pan­dos ge­ne­tis­ka ma­te­ri­al och jäm­fört med and­ra as­par. Allt pe­kar mot att den är myc­ket, myc­ket gam­mal, men siff­ran 80 000 är fort­fa­ran­de en kva­li­fi­ce­rad giss­ning.

Års­ring­ar är be­vi­sen som be­rät­tar gam­la histo­ri­er för oss.

Som­li­ga ex­per­ter me­nar att en ko­lo­ni med ame­ri­kans­ka as­par som kal­las för Pan­do kan va­ra he­la 80 000 år gam­mal, men den är svår att da­te­ra ex­akt. King Clo­ne, en lar­rea i Ka­li­for­ni­en, har upp­skat­tas va­ra 11 700 år gam­mal ge­nom en kom­bi­na­tion av känd...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.