PÅ ERA PLAT­SER …

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Märk­ligt nog har den snab­bas­te fly­ga­ren, den snab­bas­te lö­pa­ren och den snab­bas­te sim­ma­ren näs­tan sam­ma topp­has­tig­het. Men även om den öv­re has­tig­hets­grän­sen är den­sam­ma, är om­giv­ning­ar­nas ut­ma­ning­ar och an­pass­ning­ar­na som krävs för att över­vin­na desto mer oli­ka.

1. Pil­grims­fal­ken om­seg­lad

Pil­grims­fal­ken är det snab­bas­te dju­ret i luf­ten, men få­gelns topp­has­tig­het på

300 km/h upp­nås ba­ra vid brant dyk­ning – i själ­va ver­ket är pil­grims­fal­ken en mäs­ta­re på att fal­la. Re­kor­det för snab­bast flyg­ning med flax­an­de ving­ar går till torn­seg­la­ren som kan fly­ga vågrät i 111 km/h.

2. Svart mam­ba

Den snab­bas­te or­men i värl­den är dess­utom en av de störs­ta och gif­ti­gas­te. Or­mens tre meter långa kropp är väl­digt smal och kom­bi­ne­rar ett bra mark­grepp med låg frik­tion. Den kan sling­ra sig fram i 20 km/h ge­nom tät un­der­ve­ge­ta­tion – det är for­ta­re än vad du kan springa.

3. Ge­pard

Ge­par­der kan springa i 120 km/h. Till skill­nad från de fles­ta kat­ter kan de in­te dra in si­na klor helt, ut­an har så att sä­ga stän­digt på sig spik­skor. De har en ma­ka­lös has­tig­het när de spring­er rakt fram, men kan ock­så by­ta rikt­ning ex­tremt snabbt med hjälp av sin långa svans som de an­vän­der som mot­vikt.

Sex av värl­dens snab­bas­te djur

4. Gaf­felan­ti­lop

Gaf­felan­ti­lo­pen har en topp­has­tig­het på 88,5 km/h, och är den snab­bas­te ut­hål­lig­hets­lö­pa­ren och snab­bas­te dju­ret på väst­ra halv­klo­tet. De kan hål­la en has­tig­het på 56 km/h i upp till sex kilo­me­ter.

6. Se­gel­fisk

Till skill­nad från ton­fisk, som främst har rö­da musk­ler av­sed­da för läng­re för­flytt­ning, har se­gel­fis­kar och spjut­fis­kar

93 pro­cent vi­ta musk­ler. Den­na hög­has­tig­hets­mus­kel gör att se­gel­fis­ken kan nå far­ter på över 100km/h. Se­gel­fis­ken hop­par ock­så över vat­ten­y­tan för att till­fäl­ligt mins­ka frik­tio­nen och öka has­tig­he­ten.

5. Grå jät­te­kän­gu­ru

Värl­dens snab­bas­te hop­pa­re. För­vå­nans­värt nog an­vän­der kän­gu­run sam­ma mängd ener­gi för att hop­pa i gång­tem­po som den gör vid sin marsch­fart på 40 km/h. Kän­gu­runs topp­has­tig­het är 71 km/h, men kraf­ten den ut­sät­ter si­na ben för är så stor att den ris­ke­rar att se­nor­na bris­ter.

Sandjä­ga­ren spring­er så fort att ögo­nen in­te hin­ner med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.